Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz sociālā darbinieka darbam ar personu grupām (profesijas kods 2635 11) amatu (uz pilnu slodzi) uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt Rušonas pagasta iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo/materiālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, un par šo tiesību realizācijas iespējām un kārtību, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.
 • Pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja rakstveida un mutvārdu pieprasījumus (iesniegumus) Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā (turpmāk – SOPA).
 • Veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti.
 • Novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju, noformēt iztikas līdzekļu deklarācijas, slēgt vienošanās par līdzdarbību un nodrošināt pašvaldības sociālās un / vai materiālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un metodiskajiem norādījumiem.
 • Rakstiski sagatavot administratīvā akta prasībām atbilstošus lēmumus.
 • Regulāri aktualizēt informāciju SOPA un veikt ievadīto datu pārbaudi.
 • Sniegt precīzas, klientam saprotamas atbildes uz klienta interesējošo jautājumu un saprotami izskaidrot klientam Labklājības pārvaldes pieņemtā lēmumu pamatojumu.
 • Veikt regulāru klienta apsekošanu viņa dzīves vietā Rušonas pagasta teritorijā.
 • Pārbaudīt jebkuru informāciju (mutisku, rakstisku ziņojumu) par personu, kurai būtu potenciāli nepieciešama sociālā palīdzība, veikt nepieciešamās darbības situācijas risināšanai un nepieciešamības gadījumā sniegt atbildi informācijas sniedzējam.
 • Veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar darbinieka darbības teritorijā deklarētā/dzīvojoša klienta apbedīšanu, ja tā apbedīšanu neuzņemas likumīgie apgādnieki.
 • Veikt visas nepieciešamās darbības, lai organizētu sociālo pakalpojumu (aprūpe mājās, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā u.c.) saņemšanu Rušonas pagasta teritorijā deklarētam/dzīvojošam klientam.
 • Veikt informatīvo/ konsultatīvo darbu ar personām, kuras vēlas saņemt valsts finansētus tehniskos palīglīdzekļus.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, pieredze un prasmes: 

 • Otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • Praktiska pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējā kalendārā gada laikā;
 • Pieredze darbā ar SOPA un zināšanas mājokļa pabalsta administrēšanā;
 • Teicamas zināšanas ar sociālo sfēru saistītajos normatīvajos aktos;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas;
 • Datora lietotāja prasmes (MS Office), iemaņas darbā ar biroja tehniku;
 • Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules atbilstoši latviešu valodas literārajām un gramatiskajām prasībām;
 • Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
 • Labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi uz nenoteiktu laiku,
 • atsaucīgu kolektīvu un zinošus kolēģus,
 • darba vietu Liepu ielā 5a, Kastīrē, Rušonas pagastā, Preiļu novadā,
 • atalgojumu 996,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2022. gada 01. novembris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 21. oktobra plkst. 15.00.

Pieteikumu var iesniegt:

 • personīgi slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar personu grupām amatu”, LP personāla speciālistam (2.stāvs, 5.kab.) vai lietvedim (2.stāvs, 6.kab.) sekojošā adresē: Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00);
 • sūtot pa pastu (tiks izskatīti līdz 2022. gada 21. oktobra plkst. 15.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • nosūtot uz e-pastu parvalde@preili.lv (ar norādi “Konkursam uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar personu grupām amatu”).

Papildu informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta vadītāju A.Ūzuliņu pa tālruni +371 65320123.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.