Izglītībā Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Jau iepriekš minējām, ka 2023. gada 23. februāra kārtējā domes sēdē deputāti lēma par to, ka Preiļu 2. vidusskola un Riebiņu vidusskola pakāpeniski pārtaps par pamatskolām –  izglītības pakāpes maiņa notiks šogad un turpmākajos divos gados, respektīvi, no 2023. gada 1. septembra skolās netika atvērta 10. klase, un no 2025. gada 1. septembra tās tiks reorganizētas par pamatskolām.

2023. gada 1. jūnijā Preiļu novada pašvaldībā tika saņemts kolektīvais iesniegums (602 paraksti) no Preiļu novada iedzīvotājiem un Preiļu 2. vidusskolas audzēkņu vecākiem ar iebildumiem par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu no 2025. gada 1. septembra. Iesnieguma autori norāda viņu ieskatā četrus nozīmīgus apstākļus, kas nav ņemti vērā, pieņemot lēmumu par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju:

  1. Provizoriski var apgalvot, ka 2023./2024. gadā Preiļu 2. vidusskolā tiktu nokomplektēta 10. klase, jo 11 no 9. klases skolēniem izteikuši vēlmi turpināt mācības vidusskolā, arī citu novada skolu audzēkņi izrādījuši interesi par izglītības apguvi Preiļu 2. vidusskolas 10. klasē.
  2. Skola ir akreditēta līdz 2028. gadam, tā darbojas ievērojot normatīvos aktus izglītības jomā, īsteno izglītības programmu divus virzienus.
  3. Pēc faktiskajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem (nevis centralizēto eksāmenu indeksa) skolas rezultāti 2021./2022. mācību gadā: angļu valoda 59,6 % (optimālajā mācību satura apguves līmenī), 58,5 % angļu valoda 12. klasei; 75,3 % krievu valoda kā svešvaloda 12. klasei; 37,9 % latviešu valoda 12. klasei; 31,9 % matemātika 12. klasei; 59,3 % fizika 12. klasei.
  4. Iesniedzēji uzskata, ka mācības Aglonas vidusskolā izvēlēsies neliels skolēnu skaits, jo svarīgs attālums līdz mācību iestādei. Skolēni un vecāki apsver iespēju mācīties citu pašvaldību skolās, jo arī Preiļos esošā VSIA "RTRIT" programmas nepiedāvā aktuālas profesijas, īpaši zēniem.

2023. gada 29. jūnijā Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzdot Preiļu novada Izglītības pārvaldes atbildīgajām personām triju mēnešu laikā sniegt pārskatu par kolektīvā iesnieguma virzību.

Preiļu novada Izglītības pārvalde ziņo, ka pēc Preiļu 2. vidusskolas 9. klases pabeigšanas seši absolventi izvēlējušies mācības turpināt Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, astoņi absolventi Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā (Preiļos), seši absolventi citās profesionālās izglītības iestādes, bet viens – neturpina mācības. Saskaņā ar datiem, konstatēts, ka mācības citu pašvaldību vispārizglītojošās skolās turpināt nav izvēlējies neviens skolēns. Seši skolēni izvēlējušies profesionālās izglītības iestādes ārpus novada, viņiem saistošās programmās. Iesniegumā minētās prognozes piepildījušās daļēji, jo 14 skolēni turpina mācības Preiļos. Kopā vispārējās izglītības vidusskolās uz 01.09.2023. ir 197 audzēkņi – Riebiņu vidusskolā 30, Preiļu 2. vidusskolā 34, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 96 un Aglonas vidusskolā 37.

Neskatoties uz to, ka Preiļu 2. vidusskola ir akreditēta līdz 2028. gadam, MK noteikumi Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” paredz kvalitātes kritēriju ievērošanu, lai saņemtu valsts finansējumu vidusskolai. Tie ietver sevī gan akreditācijas rezultātus, gan centralizēto eksāmenu rezultātu indeksu, kuru aprēķina Izglītības un zinātnes ministrija pēc noteiktiem datiem. No 2020. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam centralizēto eksāmenu rezultātu indeksam jābūt 40 % vai lielākam. Noslēdzot 2021./2022. mācību gadu Preiļu 2. vidusskolai šis rādītājs bija 31,45 %, no 2025. gada 1. augusta līdz 2029. gada 31. jūlijam centralizēto eksāmenu rezultātu indeksam jābūt 50 % vai lielākam.

Ņemot vērā pieaugušās prasības vidējās izglītības ieguvē, vidusskolā paliks mācīties spējīgākie un talantīgākie audzēkņi, jauniešiem jāizskata iespēja apgūt profesiju un mācīties profesionālās izglītības mācību iestādēs, kas dod iespēju iegūt arī vidusskolas izglītību. Ja 2021./2022. mācību gadā absolventi atestātu par vidējās izglītības programmas apgūšanu varēja iegūt katrā centralizētajā eksāmenā saņemot vērtējumu vismaz 5 %, tad 2023. gada rādītājam bija jābūt 10 % vai lielākam, savukārt 2024. gadā – 15 % vai lielākam. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu vai franču), kā arī vismaz divi centralizētie eksāmeni augstākajā mācību satura apguves līmenī.

Tāpat arī Preiļu novada pašvaldība atgādina – lēmums par skolas reorganizāciju pieņemts ar mērķi saglabāt vismaz divas vidusskolas novadā, ievērojot nosacījumus, ka tās atrodas attālināti viena no otras un izglītojamo piesaistei šīm skolām ir dienesta viesnīca. MK noteikumu Nr. 583 prasība ir: vidusskolā minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības klašu grupās administratīvajos centros (izņemot valstspilsētas) – 90 izglītojamie, bet reģionos ārpus administratīvajiem centriem – 40 izglītojamie. Jaunajā vidusskolu mācību modelī vairāk nav dažādu programmu (humanitāro, dabas zinību, profesionālo), bet vidusskolai ir jānodrošina un jāpiedāvā vismaz divi kursu komplekti (izvēles grozi) ar padziļinātajiem kursiem, kur reāli dažādus komplektus var veidot un finansēt 2023./2024. mācību gadā, ja klasē ir vismaz 20 skolēni.

Uz kolektīvā iesnieguma saņemšanas brīdi (01.06.2023.) jau bija uzsākta pieņemtā lēmuma par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju izpilde, līdz ar ko lēmuma atcelšanai nav likumīga pamata un 26. oktobra Preiļu novada domes kārtējā sēdē, pamatojoties uz Preiļu novada Izglītības pārvaldes norādītajiem datiem, tika noraidīts kolektīvajā iesniegumā izteiktais lūgums par vidusskolas statusa saglabāšanu Preiļu 2. vidusskolai.

Informāciju sagatavoja