Iedzīvotājiem Pašvaldībā

Š. g. 9. augustā Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors saņēma SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja Ivara Indriksona iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu veselības apsvērumu dēļ. Pamatojoties uz iesniegumu, 18. augustā tika sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce, lai lemtu par turpmāko uzņēmuma darbību.

Sēdes darba kārtībā tika lemts par grozījumu veikšanu statūtos, kas paredz, ka turpmāk SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdē būs trīs locekļi. Līdzšinējais valdes priekšsēdētājs turpinās darbu līdz 22. augustam, pēc tam I. Indriksons pildīs pagaidu valdes locekļa pienākumus tehniskajos jautājumos.

Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un turpmāku attīstību, pašvaldība var iecelt priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju termiņā līdz vienam gadam. Ārkārtas dalībnieku sapulcē lemts par SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju no 22. augusta iecelt Ingu Zelču.

Inga Zelča ieguvusi maģistra grādu ekonomikā, ir vairāku gadu pieredze tieši finanšu un vadības jomā, tāpat arī dažādu attīstības stratēģiju izstrādē un personāla vadības jautājumos.

Šajā pagaidu valdes darbības laikā pašvaldība regulāri monitorēs kapitālsabiedrības veikumu, lai izvērtētu tās darbu un pieņemtu turpmākos lēmumus kvalitatīvai uzņēmuma funkciju un mērķu īstenošanai.

Informāciju sagatavoja