Pašvaldībā Pagastos

Š. g. 14. aprīlī darba grupa sešu locekļu sastāvā vērtēja Preiļu novada pagastu pārvalžu pakalpojumus un darba apjomu, ar mērķi ilgtermiņā nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus lauku pagastu teritorijās, veicinot saimniecisku pašvaldības līdzekļu izlietojumu, vienlaikus nesamazinot klientu apkalpošanas kvalitāti. 

Darba grupas pirmās sanāksmes uzdevums bija izskatīt atbildīgo speciālistu iesniegto informāciju par pārvaldes vadītāja darba apjomu, darbinieku skaitu, teritorijas lielumu, iedzīvotāju skaitu, ceļu kopgarumu, pārvaldes pārraudzībā esošo objektu skaitu (kapsētas, estrādes, parki, publiskās teritorijas) u. c. Izvērtējot datus, tika secināts, ka efektīvāka pārvaldība būtu apvienojot darbu pārvaldes vadītājiem Aizkalnes un Preiļu pagastā, Rožkalnu un Upmalas pagastā, kā arī Pelēču un Vārkavas pagastā.  

Attiecīgi laika posmā no 18. līdz 27. aprīlim tika veikta Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Upmalas un Vārkavas pagasta pārvalžu vadītāju darba izpildes novērtēšana, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas kārtību” (Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, viņas darba rezultāti netika vērtēti). Atbilstoši vērtēšanas laikā gūtajiem datiem, tika lemts par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar līdzšinējo Pelēču un Aizkalnes pagastu pārvaldes vadītāju Ivetu Stašulāni. Viņa piedalījās sēdē, tika informēta par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar š. g. 30. jūniju (ar 1. maiju dosies atvaļinājumā), kā arī tika iepazīstināta ar pašvaldības vakanto amatu sarakstu. Pašvaldības vārdā izsakām pateicību Ivetai par ieguldīto darbu daudzu gadu garumā!

Informējam, ka no 1. maija:

Informāciju sagatavoja