Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Šī gada 23. februārī beidzās starp Preiļu novada pašvaldību un SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” 2017. gada 24. februārī noslēgtā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma deleģēšanas līguma termiņš. Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa informē, ka šobrīd ir noslēgta pušu vienošanās par līguma darbības termiņa pagarināšanu uz laiku līdz pašvaldība publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgs jaunu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā, kā to paredz Preiļu novada pašvaldības 27.10.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/41 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”.

“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 18.panta (61) daļa paredz – ja pašvaldība pēc līguma termiņa beigām nav noslēgusi jaunu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, tā līdz jauna līguma noslēgšanai var turpināt sadarbību ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc līguma termiņa beigām. Tātad maksimālais atkritumu apsaimniekošanas līguma ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” termiņš ir šī gada 23. augusts.

Kā informē attiecīgie pašvaldības speciālisti, šobrīd notiek darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes iepirkuma procedūras izsludināšanai.

Informāciju sagatavoja