Pašvaldībā Izglītībā
Domes deputāti Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora amatā apstiprinājuši Skaidrīti Ūzuliņu

Š. g. maija domes sēdē deputāti izskatīja atklātā konkursa nolikumu un vērtēšanas komisijas sastāvu, lai izsludinātu vakanci uz Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora amatu. Konkurss bija nepieciešams, jo līdzšinējā, ilggadējā skolas direktore Ligita Pauniņa dodas pensijā. Atbilstoši nolikuma kārtībai tika veikta pretendentu vērtēšana un jūnija domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma amatā apstiprināt Skaidrīti Ūzuliņu.

Pieteikšanās termiņā tika saņemti divi pieteikumi, kuri pilnībā atbilda nolikuma nosacījumiem un tika virzīti otrajai kārtai. Komisija vērtēja pretendentu atbilstību 11.09.2018. MK noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām, kā arī viņu sagatavoto redzējumu par izglītības iestādes attīstību. Pēc pārrunām ar pretendentiem un izvērtējot konkursā virzītās prasības, komisijas vērtējumā lielāku punktu skaitu ieguva Skaidrīte Ūzuliņa. Atbilstoši domes deputātu 29. jūnija lēmumam paredzēts slēgt darba līgumu ar jauno direktori no 2023. gada 1. augusta uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku trīs mēneši pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

Skaidrīte Ūzuliņa ieguvusi pedagoģijas zinātņu maģistra grādu, pabeigusi doktora studiju programmu pedagoģijā. Līdzšinējā profesionālā pieredze kopš 1990. gada saistīta ar izglītības jomu, darbojoties gan kā vispārizglītojošo skolu pedagogam (sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja pamatizglītības posmā, krievu valodas kā svešvalodas skolotāja), gan pildot Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas direktores amata pienākumus, gan darbojoties zinātniskajā pētniecībā, gan veicot topošo skolotāju izglītošanu Daugavpils Universitātē un skolotāju mentoru profesionālo pilnveidi Latvijas Universitātē, gan pildot vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciālistes pienākumus Preiļu novada Izglītības pārvaldē.

Aktīvi līdzdarbojusies Latvijas izglītības reformas īstenošanā, ir valsts pamatizglītības standarta un matemātikas programmas līdzautore, projekta “Skola 2030” atbalsta materiālu krājuma matemātikā pamatizglītības posmā līdzautore. Darbojoties Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrā kā vecākajai ekspertei, īstenojusi izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” Latgales, Zemgales, Vidzemes un Rīgas reģionos.

Doktorantūras studiju laikā veikusi zinātniski pētniecisko darbību pedagoģijas jomā par tēmu “Skolotāju sociāli emocionālā kompetence”. Ar pētījumu rezultātiem uzstājusies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Grieķijā, Francijā, Lietuvā, Latvijā. Zinātniskās publikācijas un tēzes publicētas starptautiski recenzējamos zinātniskajos žurnālos un konferenču tēžu krājumos.

Tāpat gūta pieredze projektu izstrādē un vadībā. 2019. gadā veikusi eksperta pienākumus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, izvērtējot digitālo mācību līdzekļu izstrādes projektu atbilstību un kvalitāti. Kopš 2013. gada aktīvi darbojas Valsts izglītības satura centrā kā mācību literatūras recenzente, veicot mācību literatūras atbilstības izvērtēšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam.

2013. gadā saņēmusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā. 2012. gadā saņēmusi Riebiņu novada domes Atzinības rakstu par aktīvu, radošu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā.

Pēdējos divus gadus, pildot vecākās ekspertes amata pienākumus Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes nodrošināšanas departamentā, veikusi izglītības kvalitātes izpēti valsts līmenī,  izglītības iestāžu, programmu akreditāciju un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanu, kā arī vadījusi seminārus izglītības iestāžu vadītājiem par kvalitātes nodrošināšanu iestādē, izstrādājusi atbalsta materiālus akreditāciju ekspertiem par efektīvu datu analīzi skolvadības sistēmā e-klase utt.

“Man ir laimējies izveidot pozitīvo profesijas dzīvesstāstu, kur intereses sakrīt ar darbību. Unikālā akadēmiskā un profesionālā pieredze veicinājusi vēlmi strādāt ar cilvēkiem, sniegt atbalstu un sadarboties”, par sevi saka S. Ūzuliņa.

“Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvu ceru papildināt ar savu pozitīvismu, mērķtiecīgumu, atbildību, erudīciju un cilvēkmīlestību. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju redzu kā skolu, kur caur sirdi uz sirdi tiek aizdegtas zvaigznes, kurām piemīt veselīga pašapziņa, cilvēciskās vērtības, patriotisms, radošums, spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, nemitīgi pilnveidoties un rūpēties par savu tuvāko”, piebilst S. Ūzuliņa.

Foto: Egita Terēze Jonāne, “Vietējā Latgales Avīze”.

Informāciju sagatavoja