Preiļu novadā Sabiedrībā

Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots 2023. gada 2. jūnijā Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē. Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres dokumentiem varēja iepazīties Preiļu novada pašvaldības interneta mājas lapā, sociālajā tīklā “Facebook”, Riebiņu pagasta pārvaldes ēkā Riebiņos, Saules iela 8, LV-5326, un Preiļu novada domes ēkā, klientu apkalpošanas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļi, LV-5301.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācijas sanāksme notika 2023. gada 27. jūnijā no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.15 Riebiņu kultūras namā, Saules ielā 8, Riebiņos, LV-5326. Publiskās apspriešanas pasākumu vadīja SIA “Agrofirma “Turība”” valdes priekšsēdētājs Jānis Šņepsts. Būvniecības ieceri prezentēja un uz apmeklētāju jautājumiem atbildēja SIA “Agrofirma “Turība”” projektu vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova. Pasākumā piedalījās septiņi dalībnieki, ieskaitot Būvvaldes un pašvaldības pārstāvjus, kā arī būvniecības ieceres ierosinātājus. Iedzīvotāji tika iepazīstināti ar paredzēto būvniecības ieceri.

Jautājumi tika uzdoti jau prezentācijas laikā, sīkāk precizējot prezentēto materiālu. Būtiskākie iedzīvotāju jautājumi un atbildes:

Kas vēl tiks iekļauts izejvielās, izņemot kūtsmēslus? S. Čingule-Vinogradova – pamatizejviela ir virca un kūtsmēsli, bet tiek arī paredzēts, ka organiskie atkritumprodukti, kas radušies liellopu ēdināšanas laikā un nederīgie graudi, pelavas tiks izmantoti kā izejviela. Tāpat arī izmantotie salmu pakaiši, kas pirms ielādes fermentatoros, tiks sasmalcināti.
Vai jūs esat gatavi digestātu ne tikai izmantot paši, bet arī fasēt un tirgot? S. Čingule-Vinogradova – ja būs situācija, ka ar uzņēmuma esošo platību lielumu radīsies digestāta pārpalikums, tad pastāv iespēja digestātu seperēt, fasēt un realizēt, kā arī pastāv tehnoloģiju iespējas to pārveidot granulās, kuras var izmantot gan pakaišu veidā, mēslojumam vai pat kurināšanai.
J. Šņepsts – uz doto brīdi uzņēmuma esošo platību lielums ir tik liels, ka izskatās, ka tāpat nepietiks pašpatēriņam, lai pilnībā segtu visas platības. 
Vai ir doma iepirkt izejmateriālu no citiem zemniekiem, uzņēmumiem? S. Čingule-Vinogradova – tas būs risināms jautājums nākotnē, vai vispār šobrīd kādu tas interesē. Bet, ņemot vērā ES un Latvijas valsts prasību vadlīnijas kūtsmēslu apsaimniekošanā, nākotnē tas būs aktuāls. Vai būs šāda izejmateriālu iepirkšana, tas būs jāskata pēc situācijas, skatoties vai pašu izejvielas spēs nodrošināt biogāzes stacijas darbību maksimālā režīmā. 
Es saprotu, ka kā izejvielu var izmantot arī eļļas, sulas, pārtikas atlikumus, bioatkritumus? S. Čingule-Vinogradova – jā, biogāzes stacijas darbība ir iespējama ne tikai uz kūtsmēsliem kā izejvielas, bet arī visiem pārtikas organiskajiem atkritumiem, attīrīšanu iekārtu flotācijas dūņām, notekūdeņu dūņām, vecajām koku lapām, dārzeņu atlikumiem utt.
Ja būtu liels izejmateriālu piedāvājums, jums būtu jāparedz citas stacijas jaudas? S. Čingule-Vinogradova – jā, biogāzes stacijām, kuras, piemēram, jau darbojas, ir iespēja palielināt jaudu un izejmateriālu lielākas fermentācijas apjomu iespējas.
Cilvēkiem parasti vislielākās bažas ir par to, ko jūs minējāt - uzmācīgām smakām. Kas ir tas posms, kurā pilnībā likvidē smaku iespējas? S. Čingule-Vinogradova – visu izejvielu (kūtsmēslu, vircas) virzība uz fermenteriem notiek hermētiski slēgtā veidā – zemē ieguldītos, noslēgtos spiedvados. Fermentieri ir hermētiski slēgti un smakai nav iespējas izplatīties. 
Galvenokārt smaka rodas laikapstākļu spiediena maiņas rezultātā vai liela vēja plūsmu rezultātā. Vircas lagūnas ir atklāta veida un tas ir iemesls smaku izplatībai, tāpat arī laikā, kad kūtsmēslus izved uz lauka, smakas uz to brīdi pastiprinās. Pārstrādājot kūtsmēslus digestātā, tam vairs nepiemīt kūtsmēsliem tik specifiskā un nepatīkamā smaka, līdz ar to smaku emisijas šādi tiek samazinātas.
Vai ir kādi aprēķini, kur un kā realizēsiet gāzi?

S. Čingule-Vinogradova – biogāzes realizāciju var izskatīt dažādi, jo to varēsim pielietot, lai darbinātu mūsu koncerna rūpnīcu iekārtas vai arī lai pārdotu. Viss atkarīgs no piedāvātajām tirgus cenām.
J. Šņepsts – būtiskākais ir tas, ka šāda stacija mums ir vajadzīga nevis kā mērķis biogāzes ražošanai, bet lai apsaimniekotu kūtsmēslus, jo mūsu pamatnodarbošanās ir piena lopkopība.

Anketās pausto viedokļu apkopojums.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes bija iespējams iesniegt Riebiņu pagasta pārvaldes ēkā Riebiņos, Saules iela 8, LV-5326, un Preiļu novada domes ēkā, klientu apkalpošanas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļi, LV-5301 (anketas nodod klātienē, sūtot pa pastu vai uz e-pastu buvvalde@preili.lv). Kopā tika iesniegtas septiņas anketas ar vērtējumu: 7 – atbalsta, 0 – atbalsta daļēji, 0 – neatbalsta.

Paustie viedokļi, kuri atbalsta būvniecības ieceri:

Iedzīvotāji, kuri dzīvo blakus paredzētajai būvniecības ieceres vietai:

  • Jo mazāk izdalīsies nepatīkamā smaka.

Iedzīvotāji, kuri dzīvo 1 km attālumā no paredzētās būvniecības ieceres vietas:

  • Kūtsmēslu smaka, kas šobrīd bieži izplatās, ir ļoti nepatīkama. Tāpēc esam ieinteresēti, lai tā tiktu samazināta vai pilnība novērsta;
  • Atbalstu lauksaimniecības attīstību;
  • Jo gaisā spēcīgi izdalās vircas smaka, kas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji, kuri dzīvo Preiļu pilsētā:

  • Atbalstu “zaļi” domājošus lauksaimniekus un esmu par vietējo uzņēmumu atbalstu;
  • Ceru, ka samazināsies smaka, kas reizēm parādās pilsētā no kūtsmēsliem.

Iedzīvotāji, kuri dzīvo Riebiņu ciemā:

  • Ceru, ka palielināsies gaisa tīrība (pazudīs smaka no kūtsmēsliem). Labi, ka laukos attīstās uzņēmējdarbība.

Paustie viedokļi, kuri daļēji atbalsta būvniecības ieceri:

Nav.

Paustie viedokļi, kuri neatbalsta būvniecības ieceri:

Nav.

Būvniecības iecerē sniegta informācija, ka šķidrmēslu uzpildi biogāzes stacijas fermenteros paredzēts veikt pa hermētiski noslēgtiem cauruļvadiem tieši ievadot fermenteru būvē, kas ir slēgtā tipa. Līdz ar to šāds process neradīs smaku emisijas. Būtībā var uzskatīt, ka smaku emisijas tiks samazinātas, jo digestāts, kurš krātuvēs aizvietos esošos šķidrmēslus, salīdzinot ar šķidrmēsliem un to izklāšanu uz lauka, ir ar zemākām smakām, nav vircai raksturīgās uzmācīgās smakas un ar minimālām SEG emisijām.

Pamatojoties uz to, ka plānotā biogāzes stacijas ražotne lauksaimnieciskās darbības modernizēšanai un atjaunojamo energoresursu efektīvai apsaimniekošanai ir paredzēta esošajā lauksaimniecības darbības teritorijā blakus jau esošajām piena lopkopības dzīvnieku novietnēm un šķidrmēslu uzglabāšanas lagūnām, kas jau rada smakas, būtu pieļaujama biogāzes stacijas un ar to saistītās infrastruktūras izbūves realizācija.

Pamatojoties uz 2014. gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 17. punktā noteikto, ka Pamatojoties uz šo noteikumu 16. punktā minēto pārskatu, kā arī iesaistīto pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem par konkrēto būvniecības ieceri, ja būvniecības iecere skar vai ietekmē attiecīgo pašvaldību administratīvo teritoriju, būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.”, Preiļu novada būvvalde lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

Informāciju sagatavoja