Preiļu novada pašvaldība aktīvi īsteno vairākus infrastruktūras attīstības projektus, kas iekļauti arī Preiļu novada attīstības programmā 2022.–2029. gadam, kuru pašvaldība izstrādājusi kopā ar pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Šī programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Atskatoties uz jau paveikto, līdz 2023. gada ceturtajam ceturksnim attīstības programmas ietvaros realizēti vairāki būtiski projekti saistībā ar infrastruktūras objektu atjaunošanas darbiem vai to izveidi. Pateicoties realizētajiem projektiem:

  • attīstīta publiskā atbalsta infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam dažādās ražošanas, pakalpojumu un tirdzniecības nozarēs, t. sk. sakārtojot degradētās teritorijas;
  • uzlabota publiskās ārtelpas teritoriju pieejamība un labiekārtojums uzņēmējdarbības vajadzībām vai jaunām iespējām iedzīvotājiem;
  • pilnveidota izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai;
  • uzturēta un attīstīta novada kultūras iestāžu infrastruktūra, materiāli tehniskā bāze, t. sk. sinerģijā ar novada kultūras jomas NVO;
  • saglabāts un attīstīts kultūrvēsturiskais mantojums un tradīcijas, t. sk. tiek veikta kultūrvēsturisko objektu izpēte un integrēšana radošos un inovatīvos kultūras tūrisma produktos.

Projekts “Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Aglonas ielā 24, Preiļos”

logo

2022. gada 9. septembrī pēc rekonstrukcijas darbu paveikšanas noslēdzās projekts Nr. 4.2.2.0/20/I/012 “Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Aglonas ielā 24, Preiļos” ietvaros, nododot objektu ekspluatācijā.

Projekta mērķis – veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā Preiļos, Aglonas ielā 24, iegūt primārās enerģijas ietaupījumu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un saražot papildjaudu no atjaunojamajiem energoresursiem elektroenerģijas un siltumenerģijas izmantošanai, kā arī uzlabot pašvaldības ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē.

Viena no būtiskākajām problēmām, kas pamudināja, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, uzsākt ēkas energoefektivitātes projektu, bija nepietiekama telpu nodrošināšana ar siltumu. Ēkas siltumenerģijas sadalījums bija nevienmērīgs, proti, dažās telpās apkures sezonā 3. stāvā bija tikai +10 grādu temperatūra, kas nav pieļaujama bērnu un jauniešu sporta nodarbību nodrošināšanai.

Projekta “Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Aglonas ielā 24, Preiļos” iepirkumu procedūras rezultātā Preiļu novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu ar būvuzņēmēju SIA “Latgalija”, būvuzraudzības līgumu ar SIA “Marčuks” un autoruzraudzības līgumu ar SIA “HVAC Design”, SIA “Energokons“, SIA “Ceturtais stils“. Projekta gaitā īstenoti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – ēkas ārsienu un jumta pārseguma siltināšana; daļēja grīdas siltināšana un cokola siltināšana; apkures sistēmas atjaunošana; ventilācijas sistēmas izveidošana; saules bateriju uzstādīšana; zemes siltumsūkņa uzstādīšana.

Kopējās projekta izmaksas par veiktajiem būvdarbiem un būvuzraudzību 1 667 257,81 EUR, (t. sk ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums).

Projekts “Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras objektu izveide saskaņā ar Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu”

Logo

2022. gada 31. oktobrī Preiļu novada pašvaldība realizēja Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas apstiprināto projektu Nr. 1-08/22/2021 “Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras objektu izveide saskaņā ar Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu”.

Projekta īstermiņa mērķis: saglabāt Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” teritorijā esošās aizsargājamās sugas un biotopus vismaz to pašreizējā platībā; infrastruktūras bāzes paplašināšana un atjaunošana, nodrošinot videi draudzīgu atpūtu un brīvā laika pavadīšanu Geļenovas parkā, lai mazinātu cilvēku plūsmu citās ezera piekļuves vietās un veidotu vienu centralizētu atpūtas vietu.

Projekta ilgtermiņa mērķis: saglabāt Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas vērtības, aizsargājot to ainavisko struktūru, kā arī sugu un biotopu daudzveidību, līdzsvarojot dabas aizsardzības un sociālekonomiskās intereses.

Projekta ietvaros Preiļu novada Rušonas pagasta Gelenovas parkā Bicānu ezera pludmalē atjaunota esošā infrastruktūra: pagarināta laivu piestātne līdz 23 m, labiekārtota teritorija, atjaunots piebraucamis ceļš un stāvlaukums, uzstādīti labiekārtojuma elementi - informācijas stends, velonovietne, koka letes zivju mērīšanai, kā arī ierīkota nojume mobilajai WC un atkritumu konteineram.

Papildus esošās infrastruktūras atjaunošanai izbūvēta jauna laivu ielaišanas vieta (slips), kas turpmāk atvieglos makšķernieku piekļuvi Bicānu ezeram. Visas darbības projekta ietvaros veiktas saskaņā ar Dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Jašas-Bicānu ezers”. Šis projekts veicina Bicānu ezera apsaimniekošanas attīstību Preiļu novadā, nodrošina publisko ūdeņu vides pieejamību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību.

Iepirkuma procedūru rezultātā būvdarbu līgums slēgts ar SIA “Zeļļi Z”, savukārt pontona laipu piegādāja SIA “Ponton.LV”. Būvuzradzību objektā veica SIA “Marčuks”.

Projekta kopējās izmaksas 53 562,35 EUR, no kurām 30 000,00 EUR ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums, 23 562,35 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts “Skatu torņa un atpūtas vietas jaunbūve Salmeja ezera krastā”

2022. gada 28. oktobrī, pabeidzot būvdarbus, noslēdzās projekts “Skatu torņa un atpūtas vietas jaunbūve Salmeja ezera krastā”, ekspluatācijā nododot skatu torni un atpūtas vietas jaunbūvi Salmeja ezera krastā, Rušonas pagastā, kas ir jauns objekts tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveidei īpaši aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”.

Šim investīciju projektam piešķirts valsts aizdevums 100 % apmērā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paredzētajiem līdzekļiem administratīvi teritoriālajai reformai.

Projekta rezultātā radītās vērtības – uzbūvēts 28 m augsts skatu tornis ar skatu platformu, koka kāpnes līdz ezeram, 12 m laipa ar laivu piestātni un skatu platformu, lapene ar soliem, ugunskura vieta, uzstādītas divas atkritumu urnas, tualete, divi informatīvie stendi.

Projekta aktivitātes realizētas, pamatojoties uz Dabas aizsardzības plānu “Aizsargājamo Ainavu apvidus “Kaučers”” iestrādātajiem kontroles pasākumiem – veikta Salmeja ezera krasta sakopšana un uzraudzība, izveidotas rekreācijas vietas atbilstoši teritorijas plānam. Visas projektā paredzētās aktivitātes veiktas, saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Darbi veikti laika posmā no 2021. gada 26. maija līdz 2022. gada 28. oktobrim.

Būvprojekta izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību objektam veica SIA “Warss+”, būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “Marčuks”. Kopējās projekta būvdarbu izmaksas 171 930,39 EUR.

Projekts “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā”

logo

2022. gada ziemā noslēdzās Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts Nr. AL21_A019.2204-000003 “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta mērķis – uzlabot un saglabāt esošos vides infrastruktūras objektus, tādējādi palielinot Aglonas kā vietas potenciālu un pievilcību, paplašinot veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un tā viesiem, veicinot novada atpazīstamību un netiešā veidā sekmējot vietējo komersantu darbību.

Projekta ietvaros būvdarbu veicējs SIA “OMS”  izbūvējis apgaismojums trasē,  kas 1,45 km garumā ved gar Aglonas vidusskolu, Cirīša ezera krastu, blakus estrādei un pie pludmales. Rezultātā iedzīvotājiem paplašinātas trases izmantošanas iespējas, īpaši rudens/ziemas sezonā, kad dienas ātri satumst.

Attiecināmās projekta izmaksas 27 327,85 EUR, t. sk. publiskais finansējums 24 595,06 EUR.

Projekts “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana, Upmala, Preiļu novadā”

2022. gada 22. decembrī noslēdzās investīciju projekts “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana, Upmala, Preiļu novadā”, nododot objektu ekspluatācijā.

Projekta mērķis – uzlabot sporta, atpūtas, kultūras vidi iedzīvotājiem, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un popularizējot sportiskas aktivitātes.

Projekta rezultātā labiekārtota teritorija pie Vārkavas pils un Vārkavas skolas 19 000 m2 platībā. Veikta gājēju taciņu bruģēšana, izbūvēts autostāvlaukuma segums un gājēju tiltiņi, veikta dīķa tīrīšana, uzstādīti soli un atkritumu urnas. Tāpat teritorija apzaļumota, ierīkotas dobes, stādīti krūmi, puķes, ūdensrozes. Izbūvēts rotaļu laukums ar gumijas segumu bērniem, sporta laukums jauniešiem un uzstādīts tā aprīkojums. Parkā tagad slejas arī balta lapene ar kolonnām (5 × 8 m), kas saskaņota ar pils arhitektūru, atjaunota esošā aka arhitektoniski pievilcīgā veidolā un gan parkā, gan piegulošajā ielā ierīkots apgaismojums. Parka uzturēšanu turpmākajā periodā veiks Upmalas pagasta pārvalde.

Būvdarbus īstenoja SIA “Austrumu būvnieks”, būvuzraudzību veica SIA “Warss”, autoruzraudzību SIA “ARG”. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 432 750,53 EUR (ar PVN).

Projekts “Jauna tūrisma produkta – dabas izziņas pastaigu takas izveide Pelēču ezera purvā”

logo

2023. gada 30. janvārī noslēdzās projekts Nr. 22-03-AL21-A019.2204-000002  “Jauna tūrisma produkta – dabas izziņas pastaigu takas izveide Pelēču ezera purvā”.

Projekta mērķis – izveidot jaunu dabas tūrisma objektu Preiļu novadā – Pelēču ezera purva pastaigu taku, kas veicinātu un atbalstītu sabiedrības vides izziņu un vides izglītību un ļautu izcelt teritorijas ainavisko vērtību un izglītot sabiedrību par Eiropas nozīmes aizsargājamo augu un dzīvnieku sugām, kuras mīt Pelēču ezera purvā.

Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras izveide ir atļauta dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plānā (izstrādāts no 2019. līdz 2030. gadam). Lai šādu infrastruktūru izveidotu, kas būtu liels ieguvums Preiļu novada izzinošās dabas infrastruktūras attīstības veicināšanā, iedzīvotāju informēšanā par purvā sastopamajām dabas vērtībām, kuras jāsargā, Preiļu novada pašvaldība 2021. gada 31. maijā noslēdza sadarbības līgumu ar AS “Latvijas valsts meži”, kura mērķis ir, balstoties uz dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plānā noteiktiem plānotiem apsaimniekošanas pasākumiem, sadarboties tūrisma vietas: dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas izziņas un rekreācijas infrastruktūras izveidošanā, attīstībā un uzturēšanā. LVM realizēja būvprojekta 2. kārtu – pastaigu takas un skatu platformas izbūvi, bet Preiļu novada pašvaldība 2022. gadā uzsāka 1. kārtas būvdarbus, t. i. stāvlaukuma izbūvi, gājēju takas līdz pastaigu takai izbūvi un informatīvā stenda, soliņu un atkritumu urnas uzstādīšanu. Būvprojekta 1. kārta realizēta Preiļu novada pašvaldības projekta “Jauna tūrisma produkta – dabas izziņas pastaigu takas izveide Pelēču ezera purvā” ietvaros. Projektu līdzfinansē ELFLA.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 31 481,78 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums 27 000,00 EUR.

Projekts “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”

Preiļu izglītības iestādēs iegādās modernu informāciju tehnoloģiju aprīkojumu

16. jūnijā Preiļu novada Būvvalde pieņēma lēmumu par būvdarbu pabeigšanu vienkāršotās būvniecības iecerē un aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā 3. kārtas 1. posma būvdarbiem.

Projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” mērķis – atjaunot Preiļu muižas kompleksa objekta – Preiļu pils – pirmo stāvu, piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Projekts paredzēja realizēt daļu no būvniecības 3. kārtas darbiem - 1. un 2. posmu, kas dod iespēju objektu nodot ekspluatācijā, radot pieejamu un drošu vidi uzņēmējdarbības attīstībai. Atjaunošanas darbos iekļauts: būvkonstrukciju pārbūve, nesošo konstrukciju atjaunošana, ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūve un pieslēgumu izveidošana, ēkas iekšdarbi un telpu izbūve: sienu un griestu apdare, grīdu izbūve, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūve u. c., lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim. Šajā projektā ir iekļauta arī pils fasādes krāsošana un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā grantētu celiņu un teritorijas apgaismojuma izbūve un teritorijas labiekārtošanas elementu uzstādīšana.

Pils labo spārnu pēc darbu pabeigšanas pašvaldība atklātā izsolē paredz nodot nomā komersantam restorāna izveidei – ir notikušas izsoles, taču pagaidām neviens uzņēmējs nav pieteicies. Projektā ir paredzēts, ka restorāns kalpos gan kā ēdināšanas iestāde, gan arī vienlaikus sniegs gastrotūrisma pakalpojumus – rīkos tematiskas ēdienu gatavošanas meistardarbnīcas, Latvijas šefpavāru meistarklases, dažādu vēstures laika posmu ēdiena gatavošanas darbnīcas u. c. Restorāna zonas tālāka ierīkošana paliek īrnieka ziņā, jo katram komersantam ir savs redzējums gan par apdares materiālu izmantošanu, gan virtuves iekārtu izvietojumu un citiem telpas iekārtošanas jautājumiem.

Preiļu pils 1. stāva izremontētajā kreisajā spārnā 2022. gada nogalē izvietota unikāla 5D ekspozīcija par amatniekiem. Interaktīvajā izstādē var izbaudīt kādu no 12 stāstiem par Preiļu novada amatniekiem. Ekspozīcijā var vērot, kā amatu prasmes no pagātnes ir attīstījušās līdz mūsdienām. Ūdens smidzināšana, vējš, siltais gaiss, dūmi un smaržas, kas, caurvijoties stāstam, ir mazā video ceļojuma pavadoņi. Šī aktivitāte ir īstenota pārrobežu projekta ietvaros.

Projekta kopējais finansējums sastādīja 1 087 237,54 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi 828 009,21 EUR, ERAF finansējums 290 426,13 EUR, nacionālais publiskais finansējums 457 547,84 EUR, nacionālais privātais finansējums 80 035,24 EUR.

Projekts “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”

logo

2023. gada 30. jūnijā Preiļu novada Būvvalde pieņēma lēmumu par būvdarbu pabeigšanu Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī saņēma “Ēkas pagaidu energosertfikātu”.

Projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/079  “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” mērķis – veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā Preiļu novada Aglonas pagastā, Jaudzemu ielā 7a, samazinot primārās enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, samazināt pašvaldības izdevumus par energoapgādi un uzlabot pašvaldības ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, 2022. gada vasaras vidū būvdarbus uzsāka būvuzņēmējs SIA “Vanpro”. Objektā esošo būvdarbu uzraudzību veica SIA “EM būve”, bet autoruzraudzību – SIA “Neoform”.

Veicot būvdarbus, īstenoti plānotie ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: ēkas ārsienu siltināšana, grīdas un pamatu papildu siltināšana, jumta seguma nomaiņa un bēniņu papildu siltināšana. Ir uzstādīta rekuperatīvās ventilācijas sistēma. Uz ēkas jumta uzstādītie saules kolektori iestādi nodrošina ar karsto ūdeni. Veikti karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi, izveidota jauna karstā ūdens apgādes cirkulācijas sistēma, kas dod iespēju atteikties no iepriekš esošajiem lokālajiem boileriem katrā no bērnudārza grupiņām. Ir atjaunota apkures sistēma, uzstādīti jauni granulu apkures katli. Paralēli projektā plānotajiem būvdarbiem, ēkā ir izbūvēts vājstrāvu tīkls, lai varētu pilnvērtīgi izmantot interneta piedāvātās iespējas - Wi-fi un ēkas pieslēgšanu videonovērošanas sistēmai. Atjaunota arī automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēma.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja 1 166 144,79 EUR, t. sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 629 000,00 EUR, Preiļu novada pašvaldības finansējums 155 986,57 EUR, Publiskās neattiecināmās izmaksas 347 858,22 EUR, Valsts budžeta dotācija 33 300,00 EUR.

Projekts “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos

logo

2023. gada 14. septembrī noslēdzās būvdarbi un parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts projektam Nr. 4.2.2.0/21/A/057 “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos”.

Projekta ietvaros, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, 2022. gada pavasarī būvdarbus uzsāka būvuzņēmējs SIA “Builder Industry”. Projekta mērķis – veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā Preiļos, Raiņa bulvārī 24, iegūt primārās enerģijas ietaupījumu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un saražot papildu jaudu no atjaunojamiem energoresursiem elektroenerģijas izmantošanai.

Būvdarbu process iesākās daudzsološi, bet, diemžēl, būvdarbu gaitā, veicot atsegumus, atklājās atjaunojamo objektu ekspluatācijā radušies bojājumi, kurus, virspusēji apsekojot objektu, atklāt nebija iespējams. Konstatētie tehniskie bojājumi un to novēršanai nepieciešamie darbi, materiāli, tehnoloģija, pamatoja projekta realizācijai nepieciešamo termiņa pagarinājumu. Veiksmīgas sadarbības ar būvnieku, būvuzraugu un projekta autoriem rezultātā projektā neparedzētie un konstatētie defekti sekmīgi novērsti un izbūvētā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nodrošinās drošu un ugunsdrošības noteikumiem atbilstošu kultūras infrastruktūru.

Kultūras centrs ieguvis ne tikai pievilcīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu jaunu vizuālo identitāti, bet arī kļuvis energoefektīvs. Uzstādīta saules stacija, nomainīts jumta segums, nosiltināts 2. stāva pārsegums, izbūvēta mehāniskā ventilācijas sistēma, modernizēts siltummezgls, nomainīts sarīkojumu zāles grīdas segums un vecais iekštelpu apgaismojums, ļaujot ne tikai ieekonomēt pašvaldības budžeta līdzekļus, bet arī novada iedzīvotajiem baudīt kultūras pasākumus drošā un estētiskā vide.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja 876 927,52 EUR, t. sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 591 049,40 EUR un Preiļu novada pašvaldības finansējums 73 011,99 EUR apmērā, Valsts budžeta dotācija 31 290,85 EUR (izmaksas norādītas ar PVN) un neattiecināmās izmaksas 181 575,28 EUR apmērā.

Projekts “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi”.

2023. gada 25. augustā noslēdzās projekts “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi”, pieņemot objektu ekspluatācijā.

Projekta mērķis – nodrošināt atbilstošas higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, veicot rotaļu laukumu pārbūvi, veidojot piemērotu vidi bērnu āra aktivitātēm ilgtspējīgā periodā.

Projekta “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi” ietvaros labiekārtota bērnudārza teritorija, izveidojot modernas rotaļu zonas ar drošu, atbilstoši sertificētu aprīkojumu – karuseļiem, šūpolēm, rotaļu kompleksiem, lapenēm, apgaismojumu un celiņiem.

Ģenerāluzņēmējs un būvprojekta autors ir SIA “Fixman”, bet būvuzraudzību veica SIA “Marčuks”. Būvdarbu kopējās izmaksas ar PVN sastādīja 383 632,37 EUR.

Informāciju sagatavoja