Pašvaldībā Iedzīvotājiem

2023. gada 29. jūnija Preiļu novada domes kārtējā sēdē tika lemts par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu. Šajā pārskatā iedzīvotājiem piedāvāta būtiska informācija par Preiļu novadu 2022. gada griezumā, kā arī vēlreiz akcentēti Preiļu novada pašvaldības galvenie stratēģiskie mērķi – aktīva uzņēmējdarbība, pievilcīga dzīves vide, labklājīga sabiedrība un vieda pārvaldība.

Publiskajā gada pārskatā aktualizēta būtiskākā informācija par Preiļu novada vadību – Preiļu novada domes struktūra un darbība, informācija par centrālo administrāciju, kapitāla daļām kapitālsabiedrībās un dalībām biedrībās (nodibinājumos). Tāpat arī norādīta informācija par Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem (izglītība, dzimumsadalījums, vecumsadalījums). Uzmanība tiek vērsta arī pašvaldības juridiskajiem, iepirkumu un pārvaldības jautājumiem.

2022. gads bija pirmais kalendārais gads Preiļu novada pašvaldības kopīgā darbā Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā un iedzīvotājiem tiek piedāvāts Preiļu novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildes skaidrojums ar ieņēmumu un izdevumu struktūras atspoguļojumiem.

Piedāvāts arī atskats uz 2022. gada nozīmīgākajiem notikumiem Preiļu novada nozarēs ‑ uzņēmējdarbībā, tūrismā, izglītībā, jaunatnē, kultūrā, bibliotēkās, sociālajā aizsardzībā, veselības aprūpē un sportā. Iedzīvotājiem dota iespēja gūt papildu ieskatu teritorijas attīstības plānošanā, investīciju projektos un komunikācijā starp pašvaldību un dažādām tās mērķauditorijām.

Publisko gada pārskatu noslēdz Preiļu novada pašvaldības izvirzītās prioritātes 2023. gadam, kuras akcentē Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns:

"Preiļu novads kā viena no nelielākajām Latvijas administratīvajām teritorijām, par spīti visiem izaicinājumiem, pēdējo gadu laikā ir sākusi veidot savu tēlu kā darbīgs, saimniecisks, uz racionālu attīstību vērsts novads. Tieši tādēļ 2023. gadā esam izvirzījuši trīs galvenās horizontālās prioritātes – saimnieciskums, kopienas un digitalizācija, ko ceram attīstīt visās pašvaldības pārvaldībā esošajās nozarēs."

Informāciju sagatavoja