Pašvaldībā Iedzīvotājiem

27. augusta Preiļu novada domes sēdē deputāti, izskatot SIA “Arodīpašums” iesniegumu ar lūgumu izskatīt un saskaņot Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā un saistošo noteikumu projektu, vienbalsīgi apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2020/7 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un, ievērojot Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 779 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3., 13. un 15. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Vīragnas ezerā, kurš atrodas Daugavpils un Preiļu novadu administratīvajās teritorijās un saskaņā ar Civillikuma 1115. panta 2. pielikumu ir privāta ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem vai peldlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, kuru jauda nepārsniedz 5 Zs. Saistošajos noteikumos norādītas vides un dabas resursu aizsardzības prasības, licenču veidi, skaits un maksa, licenču cenu atlaižu piemērošana, licenču noformējums, realizācija, iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite, licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi, makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole.

Šajos saistošajos noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolēs Daugavpils un Preiļu novadu pašvaldības pilnvarotās personas – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī attiecīgās valsts institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kompetencei. Noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzraudzīs arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

Licencēto makšķerēšanu organizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arodīpašums”, juridiskā adrese: atpūtas bāze “Virogna”, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tel. 67238778.

Informējam, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore