Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Š. g. 29. jūnijā notika kārtējā Preiļu novada domes sēde, kurā deputāti lēma par vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas pirms tam tika skatīti komitejās. Kopumā tika balsots par 36 darba kārtības un trīs papildjautājumiem. Informējam par dažiem būtiskākajiem lēmumiem.

  • Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu – Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, sekmētu jaunu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu izstrādi un pakalpojumu ieviešanu, pašvaldība pavasarī izsludināja pieteikšanos grantu konkursam uzņēmējiem. Kopumā tika saņemti 20 pieteikumi, no kuriem viens neatbilda nolikuma prasībām, attiecīgi netika vērtēts, viens dalībnieks savu pieteikumu atsauca. Komisija, kuras sastāvā bija gan pašvaldības, gan Latgales plānošanas reģiona, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubatora, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, gan ALTUM Latgales reģiona speciālisti, atbilstoši nolikuma prasībām vērtēja 18 pieteikumus. Atbilstoši iegūtajiem punktiem un budžetā paredzētajiem līdzekļiem, ar deputātu balsojumu finansējums tika apstiprināts 13 projektiem. Tāpat deputāti lēma arī piešķirt papildu finansējumu, lai vienam projektam atbalstu piešķirtu pilnā nevis daļējā apjomā. Būtiski atzīmēt, ka šī projektu konkursa rezultātā novadā reģistrēti četri jauni saimnieciskās darbības veicēji.
  • Par darba tiesisko attiecību turpināšanu un grozījumiem darba līgumos pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniecei – Ar šī gada 1. janvāri stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kur paredzēts jauns normatīvais regulējums attiecībā uz pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā – 21. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības izpilddirektoru ieceļ dome uz pieciem gadiem (līdz šim darba līgums bija uz nenoteiktu laiku). Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 4. punkts nosaka, ka domei līdz š. g. 30. jūnijam bija jālemj par darba tiesisko attiecību turpināšanu, tādēļ kārtējai domes sēdei tika sagatavoti divi lēmumprojekti, kuri ar deputātu balsu vairākumu tika atbalstīti. Attiecīgi ar domes lēmuma pieņemšanas dienu izpilddirektora un vietnieces darba līgumos veikti grozījumi, kas paredz noteiktu darba tiesisko attiecību termiņu – pieci gadi.
  • Par komisijas izveidi un lietderības revīzijas veikšanu SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" – Sēdē tika skatīts deputāta Laura Pastara iesniegts lēmumprojekts, kurā rosināts izveidot komisiju un veikt lietderības revīziju SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” līdz š. g. oktobra domes sēdei, izvērtējot  šīs pašvaldības kapitālsabiedrības valdes un kapitāldaļu turētāja finansiālās darbības likumību un lietderību. Deputātu vairākums atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, par tālākām komisijas darbībām informācija sekos.
  • Par Preiļu novada iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju izskatīšanu - Preiļu novada pašvaldībā š. g. 1. jūnijā tika saņemts kolektīvais iesniegums no Preiļu novada iedzīvotājiem un Preiļu 2. vidusskolas audzēkņu vecākiem ar iebildumiem par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu no 2025. gada 1. septembra. Iesniegums tika pārbaudīts atbilstoši Pašvaldību likumā noteiktajai kārtībai. Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par tālāko iesnieguma virzību, nosakot, ka triju mēnešu laikā, kā to paredz likums, atbildi sagatavos Izglītības pārvalde. 
  • Par zemes vienības daļas Preiļu pilsētā bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā katastrofu pārvaldības centra būvniecībai - 30. maijā pašvaldībā saņemta Nodrošinājuma valsts aģentūras vēstule ar informāciju, ka Iekšlietu ministrijas Būvniecības padome apstiprinājusi ieceri sešpadsmit katastrofu pārvaldības centru būvniecībai, kas nepieciešami iekšlietu iestāžu funkciju veikšanai. Preiļos plānots būvēt katastrofu pārvaldības centra ēku ar B kategorijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un telpām Valsts policijai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, šī gada beigās varētu tikt veikts iepirkums, būvprojektu plānots izstrādāt 2024. gadā. Šajā sēdē domes deputāti vienbalsīgi pieņēma konceptuālu lēmumu par zemes daļas nodošanu bez atlīdzības Latvijas Republikai Iekšlietu ministrijai.

Informāciju sagatavoja