Preiļu novadā Iedzīvotājiem
Piesakies pašvaldības atbalstam Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai!

Preiļu novada dome 2023. gada 28. decembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.15.,30.§) par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Preiļu novadā 2024.-2029. gadam apstiprināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.559 “Invazīvo augu sugas Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 10. punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība izvērtē informāciju un, ņemot vērā ar latvāni invadēto platību, organizē un koordinē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi “Preiļu novada Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grantu programma”. Minētās programmas ilgtermiņa mērķis ir palīdzēt Preiļu novadā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas – atjaunot tās un veicināt tajās dabai draudzīgu saimniekošanu.

Tiešais mērķis ir motivēt zemes īpašniekus, tiesiskos vai faktiskos valdītājus veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, savukārt, uzdevums ir finansiāli atbalstīt īpašniekus veikt ar latvāni invadētās teritorijas izplatības ierobežošanu, nepieļaujot to tālāku izplatību.

Grantam var pieteikties privāto tiesību fiziskas vai juridiskas personas, kuru zemes īpašumi atrodas Preiļu novada teritorijā, un uz kuru zemes īpašuma ir fiksēta latvāņa izplatība vismaz 0,1 ha platībā vai zemes īpašums, kurā ir fiksēta latvāņa audze ar vismaz 20 augu kopām, un īpašniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Preiļu novadā. Ar nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Informāciju sagatavoja