Kontakti

salaspsk [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326

Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111;
  2. pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, programmas kods 11011111;
  3. speciālās pamatizglītības 1. posma  (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 01015611;
  4. speciālās pamatizglītības 1. posma  (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811.

Skolas akreditācija notika 2018./2019. m.g., kuras rezultātā skola tika akreditēta uz 6 gadiem (akreditācijas ID 3663., akreditācijas termiņš līdz 2024. gada 11. oktobrim).

Darbinieki

Anita Vjakse

Direktore
anita.vjakse [at] preili.lv

No 2019. gada septembra Salas pamatskola piedalās Engaging Rural Youth (ENGAGE) Erasmus+ projektā Nr. 2019-1-IS01-KA201-01C7DFDE

Skolā realizēti projekti:

  • ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
  • ESF Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.