Darbinieki

Zane Veigule

Personālvadības un administratīvās daļas vadītāja p.i.; vecākā personāla speciāliste - 107. kabinets
zane.veigule [at] preili.lv

Lāsma Ruzģe

Pašvaldības sekretāre - 216. kabinets
lasma.ruzge [at] preili.lv

Ineta Trūpa

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste - 103. kabinets
ineta.trupa [at] preili.lv

Inese Beča

Lietvede
inese.beca [at] preili.lv

Ivars Anspoks

Darba aizsardzības speciālists - 120. kabinets
ivars.anspoks [at] preili.lv

Edgars Urbanovičs

Darba aizsardzības speciālists - 120. kabinets
edgars.urbanovics [at] preili.lv

Sanita Vojevodska

Arhivāre
sanita.vojevodska [at] preili.lv

Anita Livdāne

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste - 104. kabinets
anita.livdane [at] preili.lv

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas nolikumu, Daļas galvenie uzdevumi un kompetences ir:

 • izstrādāt personāla politiku un stratēģiju, vadīt tās ieviešanu sadarbībā ar Pašvaldības vadību;
 • veikt pašvaldības vakanto amatu uzskaiti un nepieciešamības gadījumā organizēt atlases konkursus uz vakantajiem darbinieku amatiem, kuri tiek rīkoti saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu, veikt visu ar konkursa rīkošanu saistīto organizatorisko un tehnisko darbu;
 • sagatavot, noformēt, reģistrēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus atbilstošu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • veidot un papildināt personāla personu lietas, kā arī veikt personu datu uzskaiti;
 • nodrošināt darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājumu sistēmu Pašvaldībā, kā arī organizēt atvaļinājumu piešķiršanu Pašvaldības darbiniekiem un Pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītājiem;
 • izstrādāt un iesniegt domē apstiprināšanai darbinieku amatu un algu sarakstu un grozījumus tajos, kā arī piedalīties domes priekšsēdētāja uzdevumā darbinieku amatalgu un darba samaksas noteikšanā;
 • koordinēt amatu klasificēšanu, sagatavot priekšlikumus par darbinieku amatu līmeņu un mēnešalgu grupu maiņu un nodrošināt amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošanu;
 • sagatavot, aktualizēt un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu sarakstus;
 • metodiski vadīt un koordinēt Pašvaldības darbinieku darba amata aprakstu sagatavošanu un aktualizēšanu;
 • analizēt Pašvaldības darbinieku un padotības iestāžu vadītāju kompetences un organizēt darba rezultātu novērtēšanas procesu;
 • noteikt darbinieku mācību vajadzības, kā arī organizēt darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu un kopīgus apmācību projektus;
 • sagatavot un reģistrēt rīkojumus, izziņas, darba līgumus un citus dokumentus, kas saistīti ar personāla jautājumiem, gatavot izziņas, vēstules un cita veida dokumentus nodaļas kompetences ietvaros;
 • izstrādāt metodiskos norādījumus (noteikumus, instrukcijas) darbam ar personāla dokumentiem;
 • reģistrēt un noformēt domes deputātu un darbinieku darbnespējas lapas, darba laika uzskaites tabeles;
 • reģistrēt ienākošos un izejošos dokumentus elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā, atbildēt par to apriti Pašvaldībā, veikt izpildes un termiņu kontroli;
 • pieņemt apmeklētājus, uzklausīt un reģistrēt mutiskus iesniegumus, sūdzības un norādījumus, sniegt nepieciešamo informāciju jautājumu, problēmas atrisināšanai;
 • veikt norakstīšanas aktu sastādīšanu, materiālu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu grāmatvedībā;
 • sagatavot darba kārtību, lēmumprojektus (citus dokumentu projektus), pastāvīgajām komiteju sēdēm un domes (arī ārkārtas) sēdēm, informēt par tām Domes deputātus, protokolēt sēdēs, kā arī sagatavot sēžu protokolus, lēmumus, protokola izrakstus;
 • nodrošināt un veikt darba aizsardzības sistēmas, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu vadīšanu Pašvaldībā un tās iestādēs;
 • Daļa, pildot nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, sadarbojas ar Pašvaldības darbiniekiem, struktūrvienībām, iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām savas kompetences ietvaros.