Darbinieki

Skaidra Mukāne

Vadītāja, Galvenā grāmatvede - 211. kabinets
skaidra.mukane [at] preili.lv

Marija Pastare

Vadītāja vietniece, Galvenā grāmatveža vietniece - 208. kabinets
marija.pastare [at] preili.lv

Ligita Abramova

Grāmatvede - 213. kabinets
ligita.abramova [at] preili.lv

Olga Afremenkova

Grāmatvede - 207. kabinets
olga.afremenkova [at] preili.lv

Anita Golubeva

Grāmatvede - 207. kabinets
anita.golubeva [at] preili.lv

Inita Jokste

Grāmatvede - 210. kabinets
inita.jokste [at] preili.lv

Lāsma Sipoviča

Grāmatvede - 210. kabinets
lasma.sipovica [at] preili.lv

Ilga Sitnika

Grāmatvede - 209. kabinets
ilga.sitnika [at] preili.lv

Inga Teilāne

Grāmatvede - 213. kabinets
inga.teilane [at] preili.lv

Sandra Patmalniece

Vecākā finanšu analītiķe - 212. kabinets
sandra.patmalniece [at] preili.lv

Liene Mūrniece

Finanšu analītiķe - 212. kabinets
liene.murniece [at] preili.lv

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas nolikumu, Daļas galvenie uzdevumi un kompetences ir:

  • kārtot grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Nolikumu par grāmatvedības organizēšanu un kārtošanu Preiļu novada pašvaldībā;
  • kārtot Daļas dokumentāciju atbilstoši lietu nomenklatūrai, pastāvošajai likumdošanai un dokumentu aprites shēmai;
  • sagatavot atbildes fiziskām un juridiskām personām uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem par jautājumiem, kas ir Daļas kompetencē;
  • izstrādāt un ieviest pašvaldības vienotos grāmatvedības darba organizācijas un uzskaites dokumentus;
  • izstrādāt un sagatavot tālākai izskatīšanai un apstiprināšanai dokumentu, dokumentu grozījumu, kas ir daļas kompetencē, projektus;
  • nodrošināt Pašvaldības iestāžu un konsolidēto mēneša pārskatu, atskaišu, ceturkšņa un gada finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar trešajai personai saprotamu, patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības un tās budžeta iestāžu saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli;
  • sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju un finanšu datus auditoriem un revidentiem par grāmatvedības uzskaites jautājumiem;
  • nodrošināt grāmatvedības dokumentu sistematizēšanu un glabāšanu atbilstoši lietvedības prasībām.