Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības darba reglamentam, Finanšu komiteja:

 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 • sniedz atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu izpilde saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu;
 • sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, īpašuma atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • savas kompetences ietvaros sagatavo jautājumus izskatīšanai Domē;
 • kontrolē Centrālās administrācijas un iestāžu finansiālo darbību;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus, sniedz atzinumu par līdzekļu pieprasījumiem no pašvaldības budžeta;
 • sniedz informāciju Domei par pašvaldības budžeta izpildi;
 • izskata gada pārskata projektu;
 • veic citus normatīvajos aktos un Preiļu novada pašvaldības reglamentā noteiktos pienākumus.

Darbinieki