Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne.png
Projekta nr. 5.6.2.0/17/I/024
Programma ERAF, SAM 5.6.2.
Kopējās izmaksas, EUR 3 397 072.33
Projekta ieviešana 15.05.2019.-14.05.2021.

2019. gada 15. maijā tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” realizāciju.

Projekta mērķis – uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai. Projekta ietvaros tiks revitalizētas 2 teritorijas un izbūvētas 2 industriālās zonas Preiļu novadā. Projektā plānotās aktivitātes dos iespēju tādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai, kas būtiski uzlabos novadu ekonomisko stāvokli, jo tiks izbūvētas teritorijas ražošanas uzņēmējdarbības veikšanai, tiks sakopta vide, radītas jaunas darba vietas, kas būtiski ietekmēs iedzīvotāju aizbraukšanu no novada.

Projektā plānotās darbības:

  1. Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju. Teritorija atradīsies pie izbūvētās Rietumu ielas Preiļos, kas dos iespēju paplašināties jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un darba vietu radīšanu.
  2. Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, laukumu un inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā. Aktivitāte nodrošinās iespēju Preiļos radīt jaunu ražošanas uzņēmumu, kas dos augstu pievienoto vērtību un radīs jaunas darba vietas.

Preiļu novada pašvaldības plānotās aktivitātes tiks realizētas uz pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma.

Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot nomā komersantiem, kas tiks izvēlēti publiskas izsoles rezultātā.
Projekta ilgums 24 mēneši. Projekta rezultātā tiks radītas 18 darbavietas, atjaunotās degradētās teritorijas platība – 3 ha.

Projekta mērķa grupa ir komersanti, kuri tiks noteikti publiskas izsoles veidā. Projekta pielikumos ir pievienoti komersantu apliecinājumi par interesi, ka projekta ietvaros plānotās infrastruktūras izbūve ir nepieciešama komersantu paplašināšanai un jaunu komersantu attīstībai.

Projekta sadarbības partneris – SIA “Preiļu saimnieks”, kuram tiks nodota apsaimniekošanā projektā paredzētā publiskā infrastruktūra – ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas izbūvētā infrastruktūra.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Preiļu novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas, EUR ERAF, EUR Valsts budžeta dotācija, EUR Pašvaldības finansējums, EUR
3 397 072,33 877 755,71 504 956,66 1 514 869,97