Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne.png
Projekta nr. 9.3.1.1./18/I/009
Programma ERAF, SAM 9.3.1.1.
Kopējās izmaksas, EUR 377 784.00
Projekta ieviešana 01.10.2019.-31.12.2020.

Preiļu novadā tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projekts Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”.

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā. Projektā paredzētas aktivitātes divos Preiļu novada Labklājības pārvaldes objektos:

  • Pakalpojumu centrā “Līči”, Jaunatnes ielā 1, Preiļu novada Preiļu pagastā,
  • Dienas aprūpes centrā Aglonas ielā 1a, Preiļos.

Pakalpojumu centrā “Līči” tiks izveidots fizioterapeita kabinets, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs. Paredzēta arī trīs āra infrastruktūras objektu (aktivitāšu laukums, autostāvlaukums, lapene) izbūve.

Pakalpojumu centrā “Līči” ēkas otrajā stāvā tiks izveidoti grupu dzīvokļi (16 personām), lai nodrošinātu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Pie ēkas tiks izbūvēta lapene āra infrastruktūras uzlabošanai.

Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā tiks veikts kapitālremonts un iegādāts mobilais pacēlājs.

Abos objektos paredzēta inventāra un aprīkojuma iegāde pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas prasmju apguvei, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstībai, mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanai, relaksējošām nodarbībām, kā arī vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Kopējās projekta izmaksas ir 377 784,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 299 732,95 EUR, pašvaldības finansējums 39 667,32 EUR, valsts budžeta dotācija 17 000,28 EUR un cits publiskais finansējums (snieguma rezerve) 21 383,45 EUR. Projekta gaitā tiks sniegta informācija gan Preiļu novada domes mājas lapā, gan izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.