Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne.png
Projekta nr. 3.3.1.0/20/I/011
Programma ERAF, SAM 3.3.1.0
Kopējās izmaksas, EUR 949 723.12
Projekta ieviešana 01.01.2021.-31.12.2022.

Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai

2020. gada 28. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” realizāciju, kas atbilst Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķim (SAM) “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju tūrisma un kulināras uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai, kas atbilst Preiļu novada attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks atjaunots Preiļu muižas kompleksa objekta – Preiļu pils 1. stāvs, piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Tādējādi tiks turpināti Preiļu pils atjaunošanas darbi, realizējot daļu no būvniecības 3. kārtas darbiem – 1. un 2. posmu, veicot ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi un pieslēgumu izveidošanu, ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari, grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūvi u. c., lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim. Telpas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam.

Iecere attīstīt restorānu, kas kalpotu ka ēdināšanas iestāde un vienlaikus sniegtu gastrotūrisma pakalpojumus (vieta, kur tiek rīkotas tematiskas ēdienu gatavošanas meistardarbnīcas, labāko šefpavāru meistarklases u. c., dažādu vēstures laika posmu ēdiena gatavošanas darbnīcas), radās, apzinot un izvērtējot Preiļu novadā pieejamos viesmīlības pakalpojumus, kā arī izvērtējot iecerēto pakalpojumu iederību kultūrvēsturiskajā objektā. Ēdināšanas un gastrotūrisma pakalpojumu attīstīšana saistās ar novadā dominējošo uzņēmējdarbības jomu – primāro pārtikas ražošanu un pārstrādi, t. sk. bioloģiskās pārtikas ražošanu.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Projekta kopējais finansējums 949 723,12 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 868 712,89 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 300 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 15 882,35 EUR, pašvaldības finansējums 456 553,75 EUR, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 81 010,23 EUR.

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 24 mēneši – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.