Statuss:
Noslēdzies
Logo
Projekta nr. 8.1.2.0/17/I/019
Programma ERAF, SAM 8.1.2
Kopējās izmaksas, EUR 2 417 449.94
Projekta ieviešana 05.04.2018.-31.12.2020.

PREIĻU NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA UN MODERNIZĒŠANA 

PROJEKTS PAREDZ

Projekta ietvaros plānots modernizēt mācību vidi divās Preiļu novada vispārējās izglītības iestādēs – Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Mācību vides modernizēšanas nolūkos tiks veikta abu izglītības iestāžu telpu pārbūve un atjaunošana, tiks iegādāts inovatīvs informāciju un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai, mācību klašu telpās iegādātas jaunas mēbeles gan skolēnu, gan skolotāju darbam.

Tiks uzlabota sporta infrastruktūra abās izglītības iestādēs, atjaunojot sporta laukumu un uzstādot vingrošanas rīku joslu pie Preiļu 1. pamatskolas un atjaunojot sporta zāles ģērbtuves ģimnāzijā. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā tiks veikts daļējs telpu remonts un nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem, savukārt reģionālā metodiskā centra vajadzībām iegādāts tiešsaistes komunikācijas aprīkojums un mēbeles.

Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves ietvaros tiks atjaunoti mācību kabineti, tiks veikta pilnīga vecā mācību korpusa pārbūve. Viena no svarīgākajām projekta darbībām ir vērsta uz dabaszinātņu jeb STEM mācību priekšmetu attīstību 7.–9.klasēm vispārējās izglītības iestādēs. Tiks izveidots jauns apvienotais fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetu kabinets ar laboratoriju. Vecais mācību korpuss tiks pārbūvēts arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Tajā tiks izveidoti 2 jauni fizikas un ķīmijas mācību priekšmetu kabineti ar laboratorijām, iegādāts šo mācību priekšmetu aprīkojums.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Kopējās projekta

 

izmaksas, euro

ERAF, euro Valsts budžeta dotācija, euro Pašvaldības finansējums, euro
2 289 170.24 1 767 133.57 156 610.99 365 425.68


PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

Projekta uzsākšanas laiks ir 2018. gada aprīlis un projekta pabeigšanas laiks ir 2020. gada decembris.

CITA INFORMĀCIJA