Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne.png
Projekta nr. 5.6.2.0/18/I/009
Programma ERAF, SAM 5.6.2. 3.kārta
Kopējās izmaksas, EUR 1 577 556.70
Projekta ieviešana 16.08.2018.-15.02.2021.

PREIĻU NOVADA UN IETEKMES AREĀLA PAŠVALDĪBU UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

PROJEKTS PAREDZ

2018. gada 16. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizāciju.  Projekts ir sadarbības projekts ar Aglonas un Riebiņu pašvaldībām. Projekta vispārējais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Pārbūvējot divas no uzņēmējdarbībai svarīgām ielām Preiļos: Rīgas un Brīvības un apļveida krustojuma izbūve būtiski uzlabos uzņēmējdarbības vides infrastruktūru, jo visa transporta plūsma Rīgas virzienā notiek pa šīm ielām. Veicot Riebiņu un Aglonas novadu ceļu un ielu tīkla un pievedceļu infrastruktūras uzlabošanu tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēju, uzlabojot un atjaunojot vienu no dārgākajiem infrastruktūras veidiem – ceļiem.

Rezultātā tiks veicināta vietējās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās. Projekta rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā infrastruktūra. Izveidojot radošo industriju centru Aglonā tiks veicināta uzņēmējdarbības saglabāšana, attīstīšana un popularizēšana novadā, sniedzot valsts atbalstu uzņēmējiem.

Projekta kopējās izmaksas visiem sadarbības partneriem sastāda 4 733 983,29 EUR, no kurām ERAF ir 3 651 873,09 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,23 EUR. Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības – tiks atjaunota 15,4 ha liela degradētā teritorija sadarbības novados, izveidotas jaunas 57 darba vietas un 3 651 873,10 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos. Projekta īstenošanas ilgums – 30 mēneši.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Preiļu novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas, EUR ERAF,EUR Valsts budžeta dotācija, EUR Pašvaldības finansējums, EUR
1 577 556.70 1 298 597.40 57 291.10 221 668.20