Statuss:
Noslēdzies
elfla_baneris.png

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā “Lauku attīstības programmas investīciju pasākumi 2014-2020”, pasākumā 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, apakšpasākumā  4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atbalstīts projekts “Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības koplietošanas novadgrāvja ŪSIK kods 432451:14 pārbūve”.

Projekta kopējā summa 35 466,64 EUR, attiecināmās izmaksas 35 160,92 EUR, publiskais finansējums 31 644,83 EUR, pašvaldības finansējums 3 821,81  EUR.

Projekta mērķis – novadgrāvja Nr. 15, ŪSIK kods 432451:14 pārbūve, lai uzlabotu ūdens noteces sistēmu Preiļu novada Preiļu pagastā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm