Statuss:
Noslēdzies
elfla_baneris.png

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi Preiļu novada domes projekta iesniegumu “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18) pārbūve Preiļu novadā”.

Paredzēts sakārtot meliorācijas sistēmas 2180 metru kopgarumā, jo projektā ietverto ūdensnoteku pārbūve ir cieši saistīta ar jau iesāktā projekta – Rietumu ielas izbūves – realizāciju. Ņemot vērā būvdarbu teritorijas sarežģīto ģeoloģisko situāciju, nepieciešams, lai Rietumu ielas un divu plānoto industriālo teritoriju izbūves būvdarbi noritētu bez šķēršļiem. Ūdensnoteku pārbūve būtiski uzlabos arī piegulošo zemju hidroloģisko stāvokli.

Atbalsta saņēmēja – Preiļu novada domes – projekta attiecināmās izmaksas sastāda 90 144,69 EUR, no tām publiskais finansējums 90 % jeb 81 130,22 EUR. Projekta realizācijas termiņš – 2019. gada 29. novembris.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm