Statuss:
Noslēdzies
noformejums-bez-nosaukuma-4.png

PROJEKTA APRAKSTS

Mitrāju ekosistēmu aizsardzība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā sastopas ar tādām līdzvērtīgām problēmām – izaicinājumiem kā zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību. Šai problēmai nepieciešami kopīgi risinājumi un cieša sadarbība.  Projekta mērķis ir izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai reģionā. Visas projekta aktivitātes tiks veiktas Natura 2000 tīkla teritorijās vai citās aizsargājamās teritorijās. Projekta laikā atklātie mitrāju biotopi  pilotteritorijās tiks kartēti, un tiks novērtēta to daudzveidība un aizsardzības stāvoklis. Šī informācija tiks izmatota kā pamats divu dabas aizsardzības plānu izstrādei Natura 2000 teritorijām Latvijā. Informācija tiks izmantota arī, lai izstrādātu kopīgus risinājumus biotopu kartēšanas metodikas uzlabošanai, un lai sagatavotu rekomendācijas, kā izvēlēties labākos instrumentus un aprīkojumu, metodes dabas apsaimniekošanai (piemēram, krūmu ciršana un novākšana un atvašu ataugšanas novēršanas metodes sarežģītos apstākļos, zāles pļaušana un novākšana sen neapsaimniekotās, ciņainās un slapjās vietās) dažādos mitrāju tipos.  Projekta rezultāti būs arī mitrāju apsaimniekošanas prakses Latvijā un Lietuvā rokasgrāmata, kā arī metodoloģija biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas efektivitātes ilgtermiņa monitoringam. Apsaimniekošanas pasākumi tiks demonstrēti 6 mazos (ap 1 ha) un 2 lielos (ap 5 ha) parauglaukumos abās valstīs. Dažādu interešu grupu pārstāvju zināšanas par biotopu apsaimniekošanu tiks uzlabotas 6 apmācībās vietējām kopienām un zemes īpašniekiem, 2 semināros vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm, pieredzes apmaiņas braucienā un projekta noslēguma konferencē.

PREIĻU NOVADA DOMES FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksas ERAF Valsts finansējums Preiļu novada domes līdzfinansējums
65 444,11 eiro  55 627,49 eiro 3 272,20 eiro 6 544,41 eiro

Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,80 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda – 318 212,63 eiro.

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

03.04.2018.–02.04.2020. (24 mēneši)

CITA INFORMĀCIJA

Projekta Nr. LLI-306

Projekta partnerība: vadošais partneris: Gražutes un Sartu reģionālo parku direkcija (Vadošais partneris) sartaigrazute.am.lt; Preiļu novada dome www.preili.lv; Sabiedriskā organizācija „Dabas mantojuma fonds” www.gpf.lt; Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv; Biržu reģionālā parka direkcija www.birzuparkas.lt; Viesītes novada pašvaldība www.viesite.lv

Interreg Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu.

Eiropas Savienības tīmekļa vietne: www.europa.eu.