Statuss:
Noslēdzies
Logo

Projekta aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” 

European Days of Local Solidarity in Preili 2020

Европейские дни локальной солидарности в Прейли 2020

Pieteicējs (pašvaldības nosaukums, kontaktpersona un kontaktinformācija)

Aktivitāšu īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri, nevalstiskās organizācijas:

 • Preiļu Mūzikas un mākslas skola

Aktivitāšu īstenošanas laiks    

 • 2020.gada 14. līdz 29. novembris
 • (projekta aktivitāšu sagatavošana no 01.08.2020., atskaišu iesniegšana līdz 15.12.2020.)

Aktivitātēs iesaistītās Austrumu partnerības valstis/pašvaldības

 • Ukraina, Ņižinas pilsētas pašvaldība
 • Gruzija, Ozurgeti rajona pašvaldība

Īss pieteikuma iesniedzējas pašvaldības sadarbības pieredzes apraksts ar partneri Austrumu partnerības valstī (līdz 10 teikumiem) 2016. gadā Preiļos tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību ar Ukrainas Republikas Ņižinas pilsētas pašvaldību. Starptautiskās attiecības attīstās, ir notikušas vairākas tikšanās Ukrainā un Latvijā.

2019. gadā rehabilitācijas nolūkos Preiļu novadā uzturējās Ukrainas bērni, kuri cietuši karadarbības rezultātā Ukrainas austrumos, tai skaitā bērni no Ņižinas pašvaldības. Novembrī pirmo reizi Preiļos tika atzīmētas Eiropas Vietējās solidaritātes dienas ar Ukrainu, notika starptautiskais Latvijas-Ukrainas bērnu radošo darbu konkurss “Roku rokā draugu lokā”  un Preiļos viesojās Ņižinas delegāciju 9 cilvēku sastāvā, tai skaitā bērni no Marijas Zankovetskas vārdā nosauktās Ņižinas kultūras un mākslas koledžas Mākslas skolas.

2020. gadā tiek uzsākta jauna sadarbība ar vēl vienu Eiropas Savienības Austrumu partnerības valsti – Gruziju, Ozurgeti pašvaldību.

Kopsavilkums

Idejas, pasākumu un aktivitāšu apraksts (līdz 200 vārdiem): Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos tiek organizētas otro gadu, lai informētu Preiļu novada iedzīvotājus par Austrumu partnerības valstīm – Ukrainu un Gruziju, turpinot sadarbību ar Ņižinas pilsētas pašvaldību (Ukrainā) un uzsākot jaunu partnerību ar Ozurgeti rajona pašvaldību (Gruzijā).

Preiļu novada dome kopā ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolu, M. Zankovetskas vārdā nosaukto Ņižinas kultūras un mākslas koledžas Mākslas skolu, citām skolām Ukrainā un Ozurgeti publisko skolu Nr.4 Gruzijā organizēs starptautisku Latvijas-Ukrainas-Gruzijas bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu “Roku rokā draugu lokā” un kopīgu izstādi Preiļos (labākie darbi no Ņižinas un Ozurgeti tiks atsūtīti pa pastu uz Preiļiem un arī balvas tiks izsūtītas pa pastu uz Ukrainu un Gruziju).

25. novembrī notiks informatīvi izglītojošs seminārs pašvaldību darbiniekiem (attālinātā formā) par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem Preiļos, Ņižinā un Ozurgeti.

Plānotie pasākumi nostiprinās līdzšinējos kontaktus un paplašinās turpmāko Preiļu-Ņižinas un Preiļu-Ozurgeti sadarbību.

Aktivitāšu mērķis:

 1. Organizēt Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos ar Ņižinas un Ozurgeti pašvaldībām, lai informētu vietējos iedzīvotājus par Austrumu partnerības valstīm Ukrainu un Gruziju un veicinātu sabiedrības izpratni par attīstības sadarbības jautājumiem.
 2. Organizēt starptautisko Latvijas-Ukrainas-Gruzijas bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu “Roku rokā draugu lokā”, izstādi un meistarklasi, lai aktīvāk iesaistītu bērnus un jauniešus attīstības sadarbības procesos, nostiprināt un attīstīt sadarbību starp Preiļu Mūzikas un mākslas skolu, Ukrainas un Ozurgeti skolām vispirms katrā valstī atsevišķi – Preiļos, Ņižinā un Ozurgeti trijās vecuma grupās atbilstoši apstiprinātam nolikumam:
  1. konkursa izsludināšana un darbu iesniegšana no 05.10.2020.-30.10.2020.;
  2. konkursa darbu izvērtēšana no 01.11.2020.-05.11.2020.;
  3. izstāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolā no 20. novembra līdz 18. decembrim.
 3. Lai informētu sadarbības pašvaldību darbiniekus par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, organizēt informatīvi izglītojošu semināru Preiļos, Ņižinā un Ozurgeti augsti kvalificēta Latvijas eksperta vadībā.

Aktivitāšu mērķa grupas:

 • PREIĻOS, Latvijā:
  • Preiļu novada iedzīvotāji, tai skaitā bērni un jaunieši
  • Preiļu novada pašvaldības deputāti, administrācijas un iestāžu darbinieki no  Preiļu Mūzikas un mākslas skolas, citām kultūras un izglītības iestādēm
 • ŅIŽINĀ, Ukrainā:
  • Ņižinas pašvaldības deputāti un administrācija
  • Marijas Zankovetskas vārdā nosauktās Ņižinas kultūras un mākslas koledžas Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi
  • Netiešā mērķa grupa – Ņižinas pilsētas iedzīvotāji, kas saņem informāciju caur pašvaldības mājas lapu un citiem informācijas avotiem
 • OZURGETI, Gruzijā:
  • Ozurgeti pašvaldības deputāti un administrācija
  • Ozurgeti publiskās skolas Nr.4 audzēkņi un pedagogi
  • Netiešā mērķa grupa – Ozurgeti pilsētas un rajona iedzīvotāji, kas saņem informāciju caur pašvaldības mājas lapu un citiem informācijas avotiem

Sagaidāmie rezultāti:

 1. Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos par Austrumu partnerības valstīm – Ukrainu un Gruziju, turpinot sadarbību ar Ņižinas pilsētas pašvaldību (Ukrainā) un uzsākot jaunu partnerību ar Ozurgeti rajona pašvaldību (Gruzijā)
 2. Noorganizēts starptautiskais Latvijas-Ukrainas-Gruzijas bērnu un jauniešu radošo darbu konkurss “Roku rokā draugu lokā” un kopīga izstāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, labāko darbu autoru apbalvošana (3 godalgotās vietas 3 vecuma grupās Preiļos, Ņižinā un Ozurgeti, kopā 27 diplomi, 11 pateicības un piemiņas balvas, 17 pateicības skolotājiem un organizatoriem Ukrainā un Gruzijā).
 3. Preiļu Mūzikas un mākslas skolā individuālās meistarklases atbilstoši COVID-19 ierobežojumiem bērniem, jauniešiem un pedagogiem (tikai klātienē).
 4. Lai informētu sadarbības pašvaldību darbiniekus par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem noorganizēts attālināts informatīvi izglītojošs seminārs Preiļos, Ņižinā un Ozurgeti augsti kvalificēta Latvijas eksperta vadībā (Phd. Inga Belousa, biedrības “Zaļā brīvība” vadītāja).
 5. Uzlabota Preiļu novada vietējās sabiedrības informētība par Austrumu partnerības valstīm – Ukrainu un Gruziju, veicināta izpratne par attīstības sadarbības jautājumiem, iesaistīti bērni un jaunieši.
 6. Informācija par visām aktivitātēm atspoguļota laikrakstā “Preiļu Vēstis”, Preiļu novada domes mājas lapā un Facebook un Latgales reģiona plašsaziņas līdzekļos, kā arī Ņižinas pilsētas un Ozurgeti pašvaldību mājas lapās.

Projekta budžets

 • KOPĀ 3230 EUR, tai skaitā
  • Eiropas Komisijas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas pašvaldību savienības līdzfinansējums 2310 EUR
  • Preiļu novada domes finansējums 920 EUR

Saistītie raksti

Eiropas Vietējās solidaritātes nedēļa Preiļos: izstāde Preiļu mūzikas un mākslas skolā 

Informācija no Ņižinas, Ukraina

Нежин учасвует в проекте «Европейские дни солидарности в Прейли»

25 ноября 2020, по приглашению Прельськои думы, нежинцы приняли участие в информационно-просветительском онлайн-вебинаре «Цели Устойчивого Развития (ЦСР) ООН, а также возможности различных организаций и общественности в их достижении». Вебинар проходил в рамках проекта «Европейские дни солидарности в Прейли». Цель проекта заключается в информировании жителей Прейльский края о странах Восточного партнерства – Украины и Грузии, продолжении сотрудничества Нежинской общественной организацией Лига-клуб «Дилова жинка», городским советом Нежина и началом нового партнерства с муниципалитетом Озургети, Грузия. В работе вебинара приняли участие: представитель Союза муниципалитетов Латвии, в частности города Прейли, Гури и Озургети из Грузии и представители власти и общественности нашего города.

Участников вебинара приветствовала Агита Каупужы – советник председателя Союза муниципалитетов Латвии по вопросам Европейского Союза и их партнеров в Брюсселе, с которой Лига – клуб «Дилова жинка» уже имеет дружеские и партнерские отношения с 2019 года, участвуя в совместных проектах. Агита Каупужы, выступая, заверила об интересе к украинским проектам и дальнейшую их поддержку.

О Целях Устойчивого Развития рассказала эксперт Инга Белоуса, доктор философии, член Совета латвийского платформы сотрудничества с восточными странами. Перед участниками была поставлена задача представить свои муниципалитеты с помощью ЦСР, что вызвало активную дискуссию и интерес, особенно к нашему городу.

В вебинаре приняли участие: председатель Прейльский думы Марута Пливда, депутат парламента Латвии – 13-го Сейма Алдис Адамович, заместители председателя Прейльский думы Юрис Желвис и Клавдия заранее, депутат Юрис Эртс, исполнительный директор Думы Алдис Джериньш, начальник Управления образования Андрейс Загорскис, директор Прейльский музыкально-художественной школы Удгарс Знутиньш и его заместитель, а также организатор выставки творческих работ Марианна Абрицка, представитель Прейльськой главной библиотеки Велта Попа, а также другие специалисты Прейльский думы.

Активное участие приняли представители Грузии: Зураб Насарая – губернатор Гурийского региона, Лика Глонти – заместитель председателя департамента администрации Гурийского района, Давид Дарчиа – мэр Озургетского муниципалитета, Нана Тавдумадзе – глава администрации Озургетского муниципалитета, Тариел Каландадзе – руководитель государственной школы №4 Гурии, Гиа Мамакаишвили – начальник финансово-бюджетного отдела Озургетского муниципалитета и др.

Город Нежин представляли Юрий Хоменко – секретарь горсовета Валерий Салогуб – управляющий делами горисполкома Сергей Охонько – советник городского головы, депутат, депутаты Валентина Градобик, Наталья Радченко, организатор проекту в Украине председатель Лига-клуб «Деловая женщина» – Тамара Стратилат, члены Совета Лига -клуба Анжела Тимченко – директор КП Нежинского городского молодежного центра, Анна Бондаренко – преподаватель кафедры социальной педагогики и социальной работы Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя, Светлана Курочкина- предприниматель, Инна Кривенко – директор Центра профессиональной подготовки учителей, Елена Екименко – директор центральной библиотеки г.. Нежина, Александр Игнатюк-директор коммунального медицинского учреждения «Нежинская городская стоматологическая поликлиника», Валерий Гавриленко – председатель наблюдательного совета роддома, предприниматель.

С приветственным словом к участникам обратился секретарь совета – Юрий Хоменко, который заверил, что депутатский корпус нового созыва будет способствовать укреплению и развитию дружеских отношений между нашими странами.  Сергей Охонько рассказал о целях и задачах, которые ставит перед собой новая команда Нежинского городского совета по развитию нашего города во главе с мэром Александром Кодолой. Анжела Тимченко рассказала о стратегии работы с молодежью в городе. Тамара Стратилат подвела итоги двухлетней работы между городами Нежин и Прейли. Также поблагодарила за оздоровление наших детей в Прейльском крае, за участие в совместном бизнес-форуме в Нежине в 2019 году, за участие представителей Латвийского посольства во всеукраинской акции «Миллион деревьев за 24 часа», которая проходила в Нежине, а главное, за поддержку и финансирование начатого в 2019 году конкурса юных художников «Плечо к плечу в кругу друзей». К конкурсу в этом году присоединились и город Озургети, Грузия. Со временем, мы уверены, круг друзей будет еще шире.

На встрече обсуждались возможные формы сотрудничества, более широкое привлечение населения, и, конечно же, возможность личных встреч , которые ждут нас впереди. Между Лига-клуб «Дилова жинка» и муниципалитетом Прейли существует дружеская договоренность о проведении совместных ознакомительно-культурных мероприятий, которые будут поддерживаться Европейской Комиссией в рамках проекта «Совместная работа по предоставлению местным и региональным властям возможностей для содействия развитию в странах-партнерах».

Такая встреча была очень важной с точки зрения укрепления взаимосвязей между сотрудничающими муниципалитетами и общественностью Прейли, Нежина и Озургети. Полученная информация в ходе встречи будет использована во время разработки стратегических программ развития муниципалитетов, инвестиционного планирования в деятельности между нашими городами, для привлечения более широкого круга заинтересованных лиц.

Закончился один проект, а Лига – клуб «Дилова жинка» уже подали на рассмотрение друзьям с Прейли Программу последующих шагов в сотрудничестве. Мы благодарим всех за участие в проектах! Особую благодарность хотим высказать председателю Прейльской думы Марута Пливда и организатору проекта  – руководителю отдела развития Элите Ермолаевой. Мы счастливы от того, что в нашей жизни есть такие друзья.

Тамара Стратилат,

организатор проекта в Украине, председатель Лига-клуб «Деловая женщина»

Informācija no Ozurgeti, Gruzija

Ozurgeti Municipality

Ozurgeti Municipality is the administrative center of Guria Region situated in the western part of Georgia with a population of 60 632 people. We were one of the first local self-governments to join OGP Georgia national process in 2016 and pledged commitments to strengthen open governance at the grassroots level. Since then, Ozurgeti Municipality was engaged in the implementation of the last two OGP Georgia action plans.

Through engaging in the OGP Georgia process, we established active cooperation with the local civil society organizations (CSOs) with the aim to ensure OGP principles are realized in policy planning and implementation. As a result of joint actions and successful collaboration, Ozurgeti Municipality is among the top performers in the Local Government Index of Georgia. However, there is more to be done and, in this light, we would like to strengthen our efforts to achieve sustainable results for citizen participation, introduce innovative solutions that guarantee transparency and counter corruption, and utilize digital tools to improve public service delivery. Joining the OGP Local Program will help us to institutionalize the co-creation process encompassing a broad area of public policy. Hence, the reforms delivered through the joint actions will have greater sustainability by design.

Ozurgeti Municipality has extensive experience in accomplishing innovative projects in partnership with the local CSOs and international organizations. Based on the lessons learned, we could share a valuable experience with the other members of the cohort on how to achieve positive results with scarce resources but due diligence and joint efforts of the different stakeholders:

 • Ozurgeti Municipality ensured citizen participation and transparency by live transmitting Municipality Assembly sessions on its website. To make the engagement more active we introduced comments section where users can interact with the decision-makers and ask questions. Additionally, citizens can receive thematic SMS updates, based on their selected interests regarding the Assembly sessions
 • Online petition system has been introduced to create digital civic space. Based on the citizen feedback, procedures were altered over the time requiring a reduced percentage of signatories to register the petition in order to boost participation. Despite the small population, 24 petitions have been submitted on the community development matters from 2018 to 2020.
 • We have also created Online Platform for Participatory Budgeting through which citizens are engaged in the planning of the municipal budget and can fund infrastructural projects of Ozurgeti City by using online vouchers (1 voucher (100 GEL) per citizen) from the dedicated municipal budget. At this point, the percentage of citizen engagement level reaches up to 40%.
 • We have conducted awareness-raising on the local governance and OGP literature to spread knowledge among the communities about local governance and existing civic participation instruments. Our Municipality has created dedicated cyberspace combining all the available information in one repository that is accessible from the other municipalities’ website and includes a separate field dedicated to searching for information on the CSOs’ websites.
 • We have developed Transparency and Integrity Building Strategy and Action Plan along with the rigorous M&E framework in close collaboration with the local NGOs and support from OGP Georgia Secretariat and USAID/GGI. This is an important milestone for our municipality to strengthen transparency and good governance standards and fight against corruption. Additionally, developing comprehensive policy documents with the active involvement of the SCOs is a valuable experience that can be shared with our peers and utilized in the future.

Ozurgeti Municipality Assembly has a dedicated staff who is well equipped to coordinate the effort for co-creation and implementation of the OGP local action plan. This is a result of the Municipality’s participation in two national OGP action plan implementation and a long-standing track record in cooperating with the local CSOs, other municipalities, international organizations and the OGP Georgia Secretariat. The Assembly staff plays an active role in coordinating the co-creation process with the local civil society organizations. Our staff have been invited to participate in various local and international training programs and workshops on open governance and have shared their experience with colleagues from other municipalities in frames of different working meetings. They have been participating in the regional CSO Forum which aims to support civil society development in Western Georgia. Assembly staff have conducted workshops and trainings for other municipalities to introduce citizen engagement tools and ensure transparency and accountability of the local government.

We are honored that our application is supported by the prominent NGOs: Guria Youth Resource Center, Center for Innovations and Civic Development “Progress House” and Democratic Development Union of Georgia who have extensive experience in working to advance OGP values and principles. It should also be noted that the Ozurgeti Municipality Assembly communicated the willingness to join the OGP Local Program with the CSOs actively engaged in the OGP process. It is a recognition of our strong partnership that all of them expressed their eagerness to support our application and readiness to engage in the OGP local process.

We are eager to disseminate the information and knowledge we acquire in the framework of the OGP Local Program through various means. Ozurgeti Municipality has built international networks where we could promote principles of open government and OGP. We plan to join forces with our partner municipalities across Europe to design projects which promote OGP principles. Moreover, Ozurgeti Municipality is the member of the National Association of Local Authorities of Georgia (NALAG), which is a non-governmental, nonprofit and non-political organization uniting all entities of local self-governance. This is a very important platform where we work on further developing the local self-governance system in Georgia. We can further promote development of the local self-governance institutions and democracy at the local level through open, transparent and accountable governance.

Ozurgeti Municipality has developed active bilateral cooperation with different municipalities of Georgia in terms of exchanging experience and sharing the expertise on the citizen participation and different innovations implemented in Ozurgeti. IRM Georgia Reports recognize the initiatives of Ozurgeti Municipality as the best practice and example for the other Georgian municipalities. IRM Georgia Design Report 2018-2019, referred to Ozurgeti as “a hub for using technology to increase the transparency and effectiveness of local governance”. Being a member of OGP Local Program we could disseminate information and best practices accumulated by this unique international platform, and advocate OGP principles in other municipalities of Georgia. We plan to utilize existing communication tools to continue sharing our experience on the open government matters.

Ozurgeti Municipality has a long history of working to introduce the open governance principles coupled with our commitments undertaken within the recent two national OGP action plans. We have made efforts by designing innovative mechanisms for civic engagement and transparency in partnership with the local non-governmental and international organizations. However, there is more to be done with regards to achieving higher citizen participation and increasing the capacity of the local municipal bodies to be able to respond to the modern challenges, having in mind principles of open government. As demonstrated by the ongoing COVID-19 pandemic, digitalization of the public services is a pressing issue globally and we are not an exception. Dealing with the public health crisis requires us to seek more knowledge and know-how to build resilience and be responsive to our citizens’ needs. Being a member of OGP Local Program will grant us a unique opportunity to get targeted knowledge and seek the guidance of experienced colleagues from around the world.

We are eager to learn more about the innovative methods on how to co-create and design policies together with the citizens. OGP Local provides an exceptional platform to exchange open government solutions and build a strong network of entities who set an example of collaboration. Additionally, the peer support will help us to adapt different solutions to our local context in a way which is the most suitable, sustainable and successful.

We would like to express sincere gratitude for considering our candidacy to join the OGP Local Program and reiterate our strong commitment to the values of open government. Membership of this unique platform will grant us an opportunity to further reaffirm the good governance principle in our community and develop citizen-oriented policies in cooperation with the civil society.