Statuss:
Noslēdzies

  

logo
Deinstitucionalizācija Latgalē logo
Projekta nr. 9.2.2.1./15/I/005
Programma ESF, SAM 9.2.2.1.
Kopējās izmaksas, EUR Finansējums atkarīgs no pakalpojumu saņēmēju skaita
Projekta ieviešana 15.04.2016.-31.12.2023.

 

Projekta īstenotājs Latgales plānošanas reģions ir finansējuma saņēmējs, projekts tiek īstenots ar 20 sadarbības partneriem: 19 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs filiālēm
Projekta mērķis Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē
Projekta īstenošanas laiks 2015. gada 1. decembris – 2023. gada 31. decembris
Projekta finansējuma avots

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros ar kopējo summu 8 596 069,00 EUR, no tiem 7 398 389,50 EUR (86 %) ir ESF līdzfinansējums.

Projekta mērķa grupa – Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa)
– Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;
– Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;
– Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes
Pasākumi projektā – Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde
– Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde
– VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde
– VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā
– Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT
– Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)
– Speciālistu apmācība
– Informatīvi un izglītojoši pasākumi
Pašvaldības aktivitātes projektā Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm
Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšana (Aglonas iela 1a, Preiļi) un Grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšana (Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa)
Kontaktinformācija pašvaldībā Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža, sandra.sprindza@preili.lv, mob.tālr. 28638567
Sīkāka informācija Pašvaldības mājas lapā:
https://preili.lv/180892/labklajibas-parvalde-sniedz-dienas-aprupes-centra-pakalpojumu-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem/
https://preili.lv/167217/aicinajums-sanemt-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus/

Latgales plānošanas reģiona mājas lapā:
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/apraksts/#.XE7sj1X7SUk

Projekta īstenošanas pamats 2015. gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”
https://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei

SAISTĪTĀS ZIŅAS

09.06.2023. Jaunas aktivitātes un klienti sabiedrībā balstītos sociālajos pakalpojumos
12.05.2023. Brīnumi notiek, bet vajag palīdzēt tiem piepildīties. Saruna ar īpašā bērna mammu.
24.11.2022. Dienas aprūpes centra apmeklētāji apkārtējiem dod iespēju atklāt patiesos laimes brīžus
05.08.2022. Dienas aprūpes centra saime paliek arvien kuplāka
01.04.2022. Arvien vairāk personu Preiļu novadā saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus
30.03.2022. Video par Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centru un Grupu dzīvokļiem
10.02.2022. Sniegtie pakalpojumi 2021. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”
25.10.2021. Pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem reitterapijas pakalpojumu
30.09.2021. Dienas aprūpes centra apmeklētājiem pieejamas aktivitātes āra apstākļos
22.12.2020. Dienas aprūpes centrs pārmaiņu gaidās
18.09.2020. Dienas aprūpes centrs uzņem jaunus apmeklētājus
29.05.2020. Ārkārtējā situācija kā izaicinājums Dienas aprūpes centrā
27.11.2018. Labklājības pārvalde sniedz dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem
29.01.2018. Aicinājums saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus