Statuss:
Noslēdzies
Logo

ŪDENS VIDES AIZSARDZĪBA UN ZAĻĀ DZĪVESVEIDA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA LATVIJAS UN KRIEVIJAS PIEROBEŽAS REĢIONOS / AQUA LIFE

PROJEKTA MĒRĶIS

Uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošu pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli.

PROJEKTS PAREDZ

Viena no galvenajām projekta aktivitātēm, ko plānots realizēt Preiļos ir Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, kas paredz ūdenstilpes attīrīšanu no atkritumiem, aizaugumiem, kokiem un krūmiem, dūņām, kā arī tajā būs sniegti risinājumi ūdens plūsmas atjaunošanai parka dīķos, esošo hidrotehnisko inženierbūvju rekonstrukcijai un/vai jaunu izbūvei.

Projektā paredzēts īstenot virkni izglītojošu pasākumu bērniem vecumā no 12-14 gadiem, kas ir projekta mērķa auditorija- mobilā „Zaļā laboratorija”, eseju konkurss par vides jautājumiem un pēc tam starptautiskas vasaras nometnes “Dzīves Eko skola” Latgalē un Sebežā (Krievija), 10 minūšu video materiāls „Ūdens dzīve” un mācību līdzeklis „Izzini vidi” (grāmata) izmantošanai bioloģijas stundās vispārizglītojošās novada skolās, tāpat bērniem izgatavoti suvenīri par zaļā dzīvesveida principiem.

Lai veicinātu vides tīrību un sakoptību, projekta ietvaros realizētas 2 Preiļu parka dīķu un kanālu sakopšanas talkas, iegādāts talkas inventārs, 2 laivas, piekabe laivu transportēšanai, laivas motors, glābšanas vestes un riņķi, uzstādīti 17 atkritumu konteineri Preiļu pludmalē un parka teritorijā, kā arī informatīvais stends ar informāciju par kārtības noteikumiem atpūšoties pie Preiļu parka dīķiem.

PREIĻU NOVADA  DOMES FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksas

 

 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējums, 90% Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzfinansējums, 5% Preiļu novada domes līdzfinansējums, 5%
55 047,95 EUR 49 543,15 EUR 2752,40 EUR 2752,40 EUR

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

2013.gada 1.jūlijs – 2015.gada 30.jūnijs

CITA INFORMĀCIJA 

Projekta Nr. ELRII-349

Projekta partnerība: vadošais partneris biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, Latvijas partneri (6): Riebiņu novada dome, Dagdas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Līvānu novada dome, Daugavpils novada dome, Krievijas partneri (4): Sebežas rajona administrācija, Pečoru pilsētas administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Pleskavas rajona administrācija.

Projektu ELRII-349 „AQUA LIFE” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros.

Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Eiropas Savienību veido 28 Dalībvalstis, kuras ir nolēmušas pakāpeniski apvienot savas zināšanas, resursus un likteņus. Kopā, 50 paplašināšanās gadu laikā, tās ir izveidojušas stabilitātes zonu, demokrātiju un ilgtspējīgu attīstību, saglabājot kultūras daudzveidību, iecietību un individuālas brīvības. Eiropas Savienība ir apņēmusies dalīties savos sasniegumos un vērtībās ar cilvēkiem un valstīm arī ārpus tās robežām.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Fotogalerijas

Preiļu parka dīķu sakopšanas talka 2014.gadā

Preiļu parka dīķu sakopšanas talka 2013.gadā

Citas projekta aktivitātes