30. aprīlī Preiļu novada dome izdarīja grozījumus 2017. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/14 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”.

Izmaiņas saistošajos noteikumos nosaka, ka ģimenei vai personai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama materiāla palīdzība valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir pabalstu krīzes situācijā 64,00 eiro mēnesī katram ģimenes loceklim.

Labklājības pārvalde gan aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt, vai ir iespēja dokumentāli pierādīt atbilstību krīzes situācijas pabalsta saņemšanai, jo izvērtēšanā, vadoties pēc Labklājības ministrijas sniegtā skaidrojuma, jāņem vērā apstākļi, kas mainījušies pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī.

Noteikumos ietverti kritēriji, kādos gadījumos ģimenei vai personai pienākas noteiktais pabalsts.  Uz to var pretendēt persona, kurai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav nekādu ienākumu. Iespējams, ka persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, persona ir zaudējusi ienākumu avotu, bet nav tiesīga saņemt bezdarbnieka pabalstu, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu vai arī personai nepienākas dīkstāves pabalsts. Pabalsts krīzes situācijā nepienākas personām, kuras pārtraukušas darba tiesiskās attiecības pēc pašu vēlēšanās.

Uz pabalstu krīzes situācijā var pretendēt arī ģimene vai persona, kurai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts. Ienākumi un uzkrājumi varētu būt iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai vai transportam, ko personai jāapliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

Krīzes situācijas pabalsts pienākas arī ģimenei vai personai, kura atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu. Arī šāds gadījums jāapliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai Preiļu novada Labklājības pārvaldē jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kuri apliecina faktu par to, ka iestājusies krīzes situācija.

Grozījumi saistošajos noteikumos veikti saskaņā ar 2020. gada 20. martā pieņemto likumu “Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kura pārejas noteikumu 37.1. apakšpunkts paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei vai personai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā. Likums nosaka, ka pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pašvaldības saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc akceptēšanas tie stāsies spēkā, tiks publicēti Preiļu novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.preili.lv un tiks nodrošināta to pieejamība Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste