Šī gada 22. jūlijā Preiļu parka dīķī pretī Ievas un Ādama saliņai tika izmēģināts pagājušā gada novembrī iegādātais aprīkojums Preiļu parka dīķu un kanālu tīrīšanai – uz pontona uztsiprināms dūņu sūknis un niedru pļāvējs. Aprīkojumu Preiļu novads iegādājās projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” ietvaros un tas dos iespēju tīrīt Preiļu parka ūdenstilpi.

Aprīkojuma piegādātāja SIA “Flo-tex” speciālisti  apmācīja divus Preiļu parka darbiniekus darbam ar aprīkojumu, vienlaikus izmēģinot aprīkojumu Preiļu parka apstākļos. Šogad dīķu tīrīšanu tiek plānots veikt rudenī, sākot ar tiem posmiem, kas ir vairāk apmeklēti.

Preiļu parks ir viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā. Parka dīķi un kanāli aizņem 13,2 ha lielu platību, un šī sarežģītā sistēma ar trīs dīķiem un daudzām salām tika izveidota grāfu Borhu valdīšanas laikā, appludinot Preiļupi un tās divas pietekas. Šobrīd parka kanāli un dīķi (izņemot Dzirnavu dīķi) ir stipri aizsērējuši, ar biezu dūņu slāni un aizauguši ar ūdenszālēm.

Iegādātais aprīkojums dos iespēju pakāpeniski attīrīt Preiļu parka dīķus un kanālus no piesērējuma un ūdenszālēm, pamazām atjaunojot ūdensteci un dīķu–kanālu sistēmu. Rezultātā Preiļu parks kļūs apmeklētājiem un tūristiem pievilcīgāks.

Aprīkojuma izmaksas ir 9 170,28 eiro ar PVN. No šīs summas ERAF sedz 85%, valsts līdzfinansējums – 5 % un pašvaldības līdzfinansējums – 10%.

Par projektu

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šīs publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.