Pašvaldībā

Līdz ar jaunā “Pašvaldību likuma” stāšanos spēkā 2023. gada 1. janvārī spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi Nr. 919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, kas nozīmē, ka, veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, turpmāk nav nepieciešams griezties pašvaldībā ar iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.

Gadījumos, kad tiek iegādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kārtība paliek iepriekšējā, tas ir lauksaimniecības zemes ieguvējam pirkuma vai dāvinājuma līgums un iesniegums jāiesniedz izskatīšanai Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijai, kura pieņem lēmumu par fiziskās vai juridiskās personas tiesībām iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Juridiskā un iepirkumu daļa