Pašvaldībā

Informējam, ka pašvaldībā ir pieņemti un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņoti saistošie noteikumi “Par medībām Preiļu pilsētā”, kas stājas spēkā 01.12.2022.

2022. gada 4. novembra Preiļu novada ārkārtas domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka zonas Preiļu pilsētas teritorijā, kurās atļauts medīt, kā arī kārtību, kādā organizējamas medības gadījumos, ja dzīvnieki rada postījumus dabai un īpašumiem un rada draudus iedzīvotājiem. Noteikumi paredz, ka medības pilsētā var notikt, stingri ievērojot medību jomu reglamentējošos normatīvos aktus, neradot draudus iedzīvotājiem. Preiļu novada Medību koordinācijas komisijai ir noteikts sekot noteikumu ievērošanai un sniegt konsultācijas par jautājumiem saistībā ar medību organizēšanu pilsētas teritorijā.

Konteksts:

Kopš vasaras sākuma Preiļu parka komanda saviem spēkiem centās likumā atļautajās iespējās izskaust bebrus no parka teritorijas. Novērots, ka parkā sev mājvietu radušas vairākas bebru saimes dažādās vietās. Parka darbinieki centušies mazināt nodarīto postu, daļai no kokiem ap stumbriem aptinot metāla sietu, tomēr parka platība ir pārāk liela, tādēļ nav iespējams visus kokus šādi pasargāt no bebru kaitējumiem. Savus izveidotos dambjus bebri pastāvīgi nostiprina un palielina. Lai turpmāk nepieļautu augstākminētos postījumus, pamatojoties uz  Medību likuma 3.panta otro prim daļu, kas paredz, ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, medīt pilsētu teritorijā atļauts saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus par medībām pilsētā, nosakot teritorijas (zonas), kurās atļauts medīt, un, ja nepieciešams, papildus medību jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem nosakot arī medībās izmantojamos rīkus, līdzekļus, metodes, paņēmienus un drošības nosacījumus.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa