Kopš 2019. gada jūlija, kad tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” īstenošana, ir realizētas vairākas projekta aktivitātes:

Noslēgti līgumi:

  • ar SIA “Komunālprojekts” par būvniecības dokumentācijas izstrādi gan Dienas aprūpes centram (Aglonas ielā 1A, Preiļos), gan Pakalpojumu centram “Līči” (Jaunatnes ielā 1, Preiļu novada Preiļu pagastā), lai varētu veikt iepirkuma procedūras nepieciešamajiem remontdarbiem un āra infrastruktūras objektu izbūvei, tādējādi uzsākot telpu pārbūves un pielāgošanas darbus projektā noteiktajiem mērķiem, kā arī labiekārtot āra infrastruktūru pie pakalpojumu sniegšanas vietām;
  • Ar SIA “Selding” par aprīkojuma iegādi, kas paredzēts veļas mazgāšanas telpas labiekārtošanai Pakalpojumu centrā “Līči”, Jaunatnes ielā 1, Preiļu novada Preiļu pagastā.
  • Ar SIA “Keramserviss” par aprīkojuma iegādi keramikas darbnīcas labiekārtošanai Dienas aprūpes centrā Aglonas ielā 1A, Preiļos.

Iegādāts inventārs un aprīkojums:

  • no SIA “Tehnovers” – mobilais pacēlājs Dienas aprūpes centram Aglonas ielā 1A, Preiļos;
  • inventārs psihologa darba pilnveidošanai.

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.

Kopējās projekta izmaksas ir 377 784,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 299 732,95 EUR, pašvaldības finansējums 39 667,32 EUR, valsts budžeta dotācija 17 000,28 EUR un cits publiskais finansējums (snieguma rezerve) 21 383,45 EUR.

Projekta gaitā tiek sniegta informācija gan Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv, gan izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.

Ingūna Barkeviča,
Projekta vadītāja