Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Kopš 2019. gada Preiļu novada pašvaldība īsteno Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Parki bez robežām”, LV-RU-023. projekta aktivitātes tika veiktas Preiļu muižas kompleksa un parka teritorijā. Šobrīd projekts tuvojas noslēgumam, tas tiks pabeigts līdz 31.decembrim.

Projekts īstenošanas trijos gados sevī ietvēra daudzveidīgas aktivitātes gan Preiļu parka infrastruktūras labiekārtošanā, gan dažādās tūrisma jomas un dabas izziņas apmācību aktivitātēs, gan publisku pasākumu rīkošanā, gan informatīvo materiālu un stendu izgatavošanā, gan arī apmeklētāju statistikas veidošanas iekārtu uzstādīšanā.

16. decembrī Latvijas puses projekta partneri devās kopīgā izbraukuma pieredzē uz visiem trijiem projektā iesaistītajiem parkiem – Juzefovas parku (Augšdaugavas novada pašvaldība), Preiļu parku un Spārītes parku (Gulbenes novada pašvaldība). Sākotnēji šāds pieredzes brauciens bija plānots arī uz četru Krievijas partneru parkiem, tomēr, pasaulē esošās situācijas dēļ, nācās braucienus atlikt. Savukārt Krievijas partneri 15. un 16. decembrī devās izbraukumā pie savas valsts projekta partneriem.

17. decembrī notika visu septiņu partneru kopīga tikšanās internetvidē, virtuāli. Tikšanās laikā tika apkopoti projekta paveiktie rezultāti, izskatīts vai projektā noteiktie mērķi un aktivitātes ir sasniegtas. Tāpat katra partnera pašvaldības vadība teica savu uzrunu. Preiļu novada pašvaldības vārdā domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns savā runā teica: “Lai arī mūsu pilsēta nav tā lielākā starp projekta partneriem, toties parks ir viens no lielākajiem Latvijā – 47ha. No vienas puses tā ir mūsu dabas bagātība, bet no otras – tas prasa patstāvīgu resursu ieguldījumu. Tieši tāpēc šis projekts bija ļoti svarīgs un produktīvs solis pilsētas un parka attīstībā, kā arī tāpēc, ka paralēli tiek atjaunota parka teritorijā esošā Preiļu pils. .. Nepārejošās vērtības pilsētās ir parki – tās ir ļoti svarīgas teritorijas, kurām vajadzīga attīstība, uzturēšana un pilnveidošana. Pēdējos gados Preiļi ir kļuvuši atpazīstami kā kreatīva pilsēta ar jauniem tūrisma objektiem un privātajām uzņēmēju aktivitātēm tūrisma jomā. .. Šobrīd parks tiek veidots tā, lai tas ir patīkams, visiem pieejams, kvalitatīvs vides objekts ikvienam apmeklētājiem un ceru, ka pēc pāris gadiem arī pils tiks atvērta ikvienam interesentam.”

Tikšanās laikā tika prezentēts katrā no septiņiem parkiem paveiktais, rādot nelielu īsfilmu un atbildot uz interesējošajiem jautājumiem. Tāpat noslēgumā tika pārrunātas jaunas idejas, ko būtu nepieciešams īstenot parkos, kā arī turpmākās sadarbības iespējas gan ar jaunu projektu, gan kultūras aktivitāšu palīdzību.

Projekta kopējais budžets: 700 000 EUR, projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības  programmas  2014.–2020.gadam – 630 000 EUR. Preiļu novada kā partnera finansējums projektā sastāda 78 000,00 EUR (Preiļu pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 7 800,00 EUR).

Projekta “Parki bez robežām” vadītāja S.Čingule-Vinogradova