Uzņēmējdarbībā

Preiļu pašvaldība turpina projekta  īstenošanu nr. 3.3.1.0/20/I/012 “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”.

Bijusī Linu fabrikas teritorija, kas gadiem stāvējusi neapsaimniekota, sāk pārvērsties un iegūt jaunas modernas aprises.

Būvnieks SIA “Ošukalns celtniecība”, kas veic būvdarbus objektā pāris mēnešu laikā ir attīrījis degradēto teritoriju no drupām un krūmiem un izbūvējis angāru 7,53 m augstumā, 496,70 m2 platībā. Pašlaik būvnieks veic iekšdarbus, bet teritorijas labiekārtošanu plāno atsākt pēc tehnoloģiskā pārtraukuma šī gada maija mēnesī. Līdz ar to pašu objektu plānots nodod šī gada jūnijā.

Tipveida angāru nomnieks par saviem līdzekļiem varēs pielāgot savām biznesa vajadzībām. Ēkai uzbūvētas 5 noliktavu telpas, ko var izmantot preču un produktu uzglabāšanai. Ir ierīkota ventilācijas sistēma, nodrošināts jauns elektrības pieslēgums, nodrošināta ēkas ugunsdrošība. Pie ēkas tiks izveidots apgaismots asfaltēts laukums, izbūvēts žogs.

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Marčuks”, autoruzraudzību – SIA “Neoprojekts”.

Komersantu, kurš nomās no pašvaldības projekta ietvaros attīstīto teritoriju ar ēku, pašvaldība izvēlēsies atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, nosakot tirgus cenu par infrastruktūras izmantošanu izsoles procedūrā. Preiļu pašvaldība ir veikusi 2 izsoles objektam, bet diemžēl uz tām nebija pieteicies neviens pretendents. Aicinām visus interesentus sekot informācijai par izsoli mājas lapā www. preili.lv, jo tiks izsludināta trešā izsole.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Preiļu novadā, izveidojot infrastruktūru komercdarbības attīstībai atbilstoši komersantu vajadzībām, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto teritorijas attīstību.

Projekta kopējās izmaksas: 597738,31 EUR, ERAF finansējums sastāda 443007,82 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 22847,55 EUR, pašvaldības finansējums 52312,77 EUR, privātās attiecināmās investīcijas 49519,27 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas  303050,90 EUR.

Projekta ieviešanas laiks

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 23 mēneši – no 2020. gada 26. augusta līdz 2022. gada 25. jūnijam.

Informāciju sagatavojusi

Ineta Valaine
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītāja