Logo

Centrālā un finanšu līgumu aģentūra (CFLA) apstiprinājusi projektu Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”  ietvaros.

SAM 8.1.2 projekta mērķis ir veikt Preiļu 1.pamatskolas (P1P) un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Mācību vides modernizēšanas nolūkos tiks veikta abu izglītības iestāžu telpu pārbūve un atjaunošana, tiks iegādāts modernsinformācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai, mācību klašu telpās iegādātas jaunas mēbeles gan skolēnu, gan skolotāju darbam. Prioritāri tiks atjaunoti abu izglītības iestāžu vecie mācību korpusi. Viena no svarīgākajām projekta darbībām ir vērsta uz dabaszinātņu jeb STEM mācību priekšmetu attīstību 7.-9.klasēm, tāpēc tiks veidots un aprīkots jauns fizikas un ķīmijas mācību priekšmetu kabinets ar laboratorijām JEPVĢ, savukārt P1P- apvienotais fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetu kabinets ar laboratoriju.

Finansējums tiks izmantots arī abu izglītības iestāžu sporta infrastruktūras sakārtošanai. Pie pamatskolas tiks pabeigta sporta laukuma atjaunošana, papildinot to ar āra vingrošanas rīku joslu un teritoriju norobežojošu žogu, sporta zāles ģērbtuves tiks atjaunotas ģimnāzijā. Ģimnāzijas dienesta viesnīcā tiks veikts daļējs telpu remonts un nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem, savukārt reģionālā metodiskā centra vajadzībām iegādāts tiešsaistes komunikācijas aprīkojums un mēbeles.

Vienošanās starp Preiļu novada domi un CFLA noslēgta aprīļa sākumā par kopējo līguma summu 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums sastāda1 799 767 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 132 918,63 eiro, pašvaldības finansējums 398 755,89 eiro, publiskās neattiecināmās izmaksas 86 008,42 eiro.

Projekta ieviešanas termiņš 2020.gada 31.decembris.

Informāciju sagatavoja

Līga Upeniece
Attīstības daļas projektu vadītāja