Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Lai risinātu jautājumu par remontdarbiem pašvaldībai piederošajos mājokļos, kas ir izīrēti, pašvaldībā izvērtēta iespēja iegūt papildu līdzekļus, paaugstinot dzīvokļu īres maksu. Lai pildītu domes funkcijas – nodrošinātu pašvaldību dzīvokļus mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, nav nepieciešams tik liels skaits dzīvokļu, cik šobrīd ir pašvaldības īpašumā. Lielākā daļa no tiem ir dzīvokļi, kas joprojām nav privatizēti un ko īrē personas, kurām pašvaldībai nav pienākums sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tāpēc tika izstrādāti un 14. martā stājušies spēkā Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”, kas nosaka Preiļu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu klasifikāciju un īres maksas apmēru katrai dzīvojamo telpu grupai.

Dzīvojamās telpas pēc labiekārtojuma līmeņa tiks iedalītas sekojošās grupās: labiekārtota dzīvojamā telpa, daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa un dzīvojamā telpa bez ērtībām.

Noteikumi nosaka, ka īres maksas vērtība, ko īrnieks maksās par dzīvojamās telpas lietošanu:

Preiļu pilsētas teritorijā:

  • Labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,40 euro/m2 mēnesī;
  • Daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,30 euro/m2 mēnesī;
  • Dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,20 euro/m2 mēnesī;

Preiļu novada pašvaldības pagastu teritorijā:

  • Labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,12 euro/m2 mēnesī;
  • Daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,08 euro/m2 mēnesī;
  • Dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,06 euro/m2 mēnesī.

Sociālo dzīvokļu īrniekiem tiek piešķirts īres maksas atvieglojums 100 % par dzīvojamo telpu lietošanu un 50 % apmērā no apsaimniekošanas un pārvaldīšanas izdevumiem uz laiku, kamēr ir spēkā noslēgtais līgums. Piemērotā atvieglojuma summa, pamatojoties uz pārvaldnieka katru mēnesi iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, tiek segta no Preiļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti sociālajai aizsardzībai.

Ja tiek pieņemts lēmums dzīvojamā ēkā veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tad noteiktajā īres maksā papildus tiks iekļauta maksa par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu.

Darām zināmu, ka līdz 2023. gada 1. septembrim ir noteikts pārejas periods jaunās īres maksas piemērošanai īrniekiem, kam īres līgumi noslēgti līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

Iegūtie līdzekļi no paaugstinātās īres maksas galvenokārt tiks novirzīti remontdarbu veikšanai, pirmkārt, pašvaldības dzīvokļos, kas piešķirti kā palīdzība personām mājokļa jautājumu risināšanā.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.preili.lv sadaļā “Normatīvie akti/Saistošie noteikumi”.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa