Pašvaldībā

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 18. maijā

1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
2. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu.
3. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2021/17 “Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”.
4. Par Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora amata atklātā konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu.
5. Par Latgales senioru 19. dziesmu un deju festivāla organizēšanu 2024. gadā Preiļu parka estrādē.