Pašvaldībā

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 20. aprīlī

1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
2. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
3. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
4. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
5. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
6. Par dzīvojamās platības maiņu.
7. Par Preiļu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa “Paplašini robežas!” nolikuma apstiprināšanu.
8. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumā.
9. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem.
10. Par līdzekļu piešķiršanu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā.
11. Par Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
12. Par Roberta Mūka muzeja Galēnos nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu.
14. Par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Valsts akreditācijas dokumentu izskatīšanu un apstiprināšanu.