Pašvaldībā

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes darba kārtība

Preiļi
2023. gada 16. februārī

1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
2. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli.
3. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma noslēgšanu.
4. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
5. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
6. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”.
7. Par grozījumu Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra noteikumos “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
8. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” apstiprināšanu.
9. Par Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšana.
10. Par Aglonas bazilikas Kora skolas noteikumu “Par Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās” apstiprināšanu.
11. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”.
12. Par Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu un pirmsskolas izglītības apguves nodrošināšanu Vārkavas pamatskolā.
13. Par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu.
14. Par Riebiņu vidusskolas reorganizāciju par Riebiņu pamatskolu un dalību Atveseļošanas fonda investīciju projektā.