Pašvaldībā Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, kā daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekotājs, atvainojas iedzīvotājiem par novēlotu publisku skaidrojumu par situāciju, kas ir radusies apsaimniekošanas maksas sadalē. Skaidrojums tika sniegts individuāli, pēc dzīvokļu īpašnieku izrādītās iniciatīvas.

Uzsākot Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskata par 2021. gadu sastādīšanu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” konstatēja, ka grāmatvedības uzskaite daudzdzīvokļu māju bilancēs un grāmatvedības uzskaitē tika uzskaitīta vienā maksā – apsaimniekošanas maksa 0,384 EUR/m2, piemērojot visām mājām vienādas izdevumu pozīcijas, pamatojoties uz 2007. gada 20. jūlija Preiļu novada domes sēdes lēmumu Nr.12.

Atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma 7. pantam, Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana jeb pārvaldīšana sevī ietver divas komponentes:

  1. obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības,
  2. māju atjaunošanas remonti (uzkrājumu veidošana).

Līdz 2021. gada beigām uzskaite tika veikta nedalīti: obligātiem pārvaldīšanas veicamiem darbiem un uzkrājumu veidošanas iemaksām tika piemērots viens tarifs. Apzinoties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” darbības vai bezdarbības sekas līdz 2021. gada nogalei, tika pieņemts lēmums, sākot ar 2022. gadu sakārtot apsaimniekošanas maksu uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.408. Tika veikti aprēķini jau sākot no 2008. gada sākuma, atdalot apsaimniekošanas maksas, kuras paredzētas obligāti veicamo darbu veikšanai 0,313 EUR/m2 apmērā un uzkrājuma maksas 0,071 EUR/m2 apmērā, māju plānotajiem remontdarbiem. Minētā situācija sabiedrībā ir veidojusi maldīgu uzskatu par māju uzkrājumu atlikumiem – sadalot apsaimniekošanas maksu 0,384 EUR/m2 attiecīgi 0,313 EUR/m2 pārvaldīšanas darbību nodrošināšanai un 0,071 EUR/m2 uzkrājumu veidošanai, radot mānīgu priekšstatu par daudzdzīvokļu mājas uzkrājuma remontdarbiem atlikuma patiesumu (atlikums lielāks, nekā patiesībā būtu jābūt). Aprēķinot māju uzkrājumu atlikumus, tika ņemti vērā katrai mājai paveiktie mājas remonta darbi, kuru pamatojošie dokumenti glabājas Mājas lietās. Neizlietotā vai pārtērētā maksas daļa ir uzskaitīta katra daudzdzīvokļu nama pārvaldīšanas bilances atlikumos.

2022. gada otrajā pusē, apkopojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas daļas vadītāja rīcībā esošo informāciju par pārvaldībā esošo māju tehnisko stāvokli un apjaušot daudzdzīvokļu mājām nepieciešamos remontdarbus, tika uzskaitīti nepieciešamie darbi. 2022. gada oktobrī-novembrī SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sastādīja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju veicamo darbu sarakstu 2023. gadam, atbilstoši MK noteikumiem Nr.408, remontdarbu izcenojumus pamatojot ar 2022. gada tirgus izpētes piedāvātajām izmaksām. Dzīvokļa īpašuma likums nosaka dzīvokļu īpašnieku pienākumus, kur 10. panta 1. punktā ir minēts, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, dzīvokļu īpašnieku kopībai lemjot  par māju nepieciešamajiem remontdarbiem un uzkrājumu veidošanu, sasaucot kopsapulces. 2022. gada nogalē 46 māju kopības organizēja sapulces un iesniedza SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kopsapulču lēmumus. Tās mājas, kas nesasauca kopsapulces un nelēma par mājas atjaunošanas remontdarbu uzkrājumu palielināšanu, uzkrājamā maksa paliek nemainīga 0,071 EUR/m2.

Apkopojot 2022. gada astoņu mēnešu izdevumu apjomu un dažādu pakalpojumu izmaksu pieaugumu, katrai daudzdzīvokļu mājai tika aprēķināta apsaimniekošanas maksa obligāto pārvaldīšanas darbu veikšanai sākot ar 2023. gada 1. janvāri.

Informāciju sagatavoja

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa