Iedzīvotājiem

No šodienas, 20. septembra, tiek īstenota SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldībā esošās daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 11, Preiļos, dzīvokļu īpašnieku aptauja par jumta remontdarbu nepieciešamību un izmaksu tāmes apstiprināšanu, kā arī par mājas fasādes ārsienas remontdarbu nepieciešamību.

Aptaujas lapas tiks ievietotas katra dzīvokļa pastkastē augstāk norādītās adreses dzīvojamajā mājā. Aptaujas darbības laiks: 20.09.2023.-03.10.2023. (ieskaitot).

Aptaujas skaidrojošā daļā norādīts lēmuma projekts ar nepieciešamo informāciju – konkrētajā gadījumā, pamatojums nepieciešamajiem darbiem.

Korekti aizpildīta aptaujas veidlapa jāievieto pastkastē, kas būs izvietota pie norādītās mājas iekšpagalma otrās kāpņu telpas. Zemāk attēloti aizpildāmie lauki ar paskaidrojumu abiem nepieciešamajiem darbiem:

  • Par jumta remontdarbu nepieciešamību un izmaksu tāmes apstiprināšanu
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” īstenos daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 11 dzīvokļu īpašnieku aptauju jumta remontdarbiem
  • Par ārsienas fasādes remontdarbu nepieciešamību: 
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” īstenos daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 11 dzīvokļu īpašnieku aptauju jumta remontdarbiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vērš uzmanību uz to, ka lēmums par pieņemtu būs uzskatāms, ja “PAR” nobalsos dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi (50 % + 1 balss) no visiem dzīvokļu īpašumiem. Pieņemtais lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nebūs iesniedzis aptaujas veicējam aptaujas lapu ar pieņemtajiem lēmumiem, uzskatāms, ka viņš balsojis “PRET” aptaujā minēto lēmumu pieņemšanu.

Ja dzīvokļa īpašnieks nevar personīgi parakstīties aptaujas lapā, viņš ir tiesīgs rakstveidā pilnvarot jebkuru citu personu nobalsot šajā aptaujā. Dalībai aptaujā pilnvarotai personai vienlaikus ar aizpildītu aptaujas lapu jānodod aptaujas veicējam atbilstošu rakstveida pilnvaru vai pilnvaras kopiju.

Gadījumā, ja dzīvoklim ir vairāki kopīpašnieki, lēmumi jāpieņem (aptaujas lapā jāparakstās) visiem kopīpašniekiem kopīgi, vai aptaujas lapai jāpievieno pilnvaras kopija par tiesībām vienam kopīpašniekam balsojumā pārstāvēt arī pārējos attiecīgā dzīvokļa kopīpašniekus.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta trešo daļu, par balsošanas rezultātiem, piecu darba dienu laikā pēc aptaujas beigām tiks sagatavots balsošanas protokols un tiks izsniegts visiem dzīvokļu īpašniekiem, izsniedzot to personīgi, vai iemetot attiecīgā dzīvokļa pasta kastītē.

Aicinām būt atbildīgiem un aktīviem šādu svarīgu lēmumu pieņemšanā, jo ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs ne tikai par savu īpašumu, bet arī par kopīpašumu, lai tiktu veicināta efektīva kopīpašuma apsaimniekošana ilgtermiņā.

Plašākai informācijai – namu pārvaldniece Gunta Āboliņa, tālrunis +371 28080479.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa