Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīti ar energoresursu straujo cenu kāpumu, valstī paredzēti vairāki atbalsta pasākumi siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanai mājsaimniecībām. Sociālais dienests piešķir mājokļa pabalstu, kas ir sociālās palīdzības pabalsts, kuru piešķir pēc mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanas. Ja persona neatbilst mājokļa pabalsta saņēmējam un nepretendē uz tās ienākumu izvērtēšanu, aicinām pieteikties valsts atbalstam mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku.

Mājokļa pabalstu nav iespējas saņemt, ja:

 • mājsaimniecībai pieder vairāki īpašumi;
 • pieder zemes īpašums, kas kopumā pārsniedz piecus hektārus;
 • naudas līdzekļu uzkrājums pārsniedz 272 eiro;
 • pieder vairāk kā viena vieglā automašīna vai, ja mājsaimniecībā ir bērni, pieder vairāk kā divi transportlīdzekļi ar motoru.

Mājokļa pabalsta saņemšanai iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums, ko parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņa par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav Sociālā dienesta rīcībā;
 • citi dokumenti, ja tie ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 1. par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 2. par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 3. ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Vēršam uzmanību uz sekojošo:

 • laikposmā no 2022. gada 01. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam saņemtos iesniegumus Sociālais dienests izskata 40 darbdienu laikā pēc iesnieguma un pamatojošo dokumentu saņemšanas;
 • mājokļa pabalstu piešķir ar mēnesi, kad saņemts iesniegums;
 • Cilvēkam, sociālajā dienestā vēršoties pirmo reizi, jāiesniedz informācija par mājokļa platību (kopējā un dzīvojamā platība), iekārtojuma veidu (ar malkas apkuri, ar centrālo apkuri), par elektroenerģijas piegādātāju (jāiesniedz līguma numurs), kā arī citi mājokli raksturojoši dati;
 • Lai izvairītos no liekas drūzmēšanās un apmeklētājus apkalpotu epidemioloģiski drošā vidē, pirms ierašanās klātienē obligāti saskaņojiet ierašanās laiku ar savai dzīvesvietai tuvāko sociālā darba speciālistu!