Ir klāt vasara, un Preiļu pagasta biedrība “Sabiedriskais centrs “Līči”” var lepoties ar otru realizēto projektu, kura laikā tika sakopta un labiekārtota Vaivodu vecticībnieku  kapsēta.

Pateicoties biedrības “Sabiedriskais centrs “Līči”” valdes priekšsēdētājas  Marutas Plivdas, valdes locekles Lidijas Ceriņas un Preiļu pagasta pārvaldes vadītāja Vitālija Plivdas brīvprātīgajam darbam un atbalstam,  pagājušā gada oktobra sākumā tika iesniegts projekts LAD ELFLA apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Šī gada 6. februārī  tika saņemts Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmums par projekta apstiprināšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 13682,01 EUR, publiskais finansējums 90% apmērā sastāda 12313,81 EUR, un 10% – 1368,20 EUR – tika saņemts Preiļu novada domes finansiālais atbalsts. Lielu paldies vēlamies izteikt Preiļu rajona partnerībai, Dienvidlatgales reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei, īpaši Preiļu novada domei par finansiālo atbalstu.

Februārī tika iesākti projekta organizatoriskie darbi, aprīlī notika koku zāģēšana un vecā žoga demontāža. Papildus tika nozāģēti arī bīstamie koki kapu teritorijā, par ko esam pateicīgi Preiļu novada domes izpilddirektoram Aldim Džeriņam. Jūnijā  tika uzstādīts jauns žogs un rekonstruēti lielie kapu vārti. Pateicamies SIA “K9” valdes priekšsēdētājam Igoram Krotovam un viņa komandai par pārdomāti organizēto un kvalitatīvi paveikto darbu.

Lielu paldies vēlamies izteikt  izveidotās komisijas locekļiem un cilvēkiem, kuri novāca atkritumus un brīvprātīgi kārtoja kapu teritoriju – Pēterim Ivanovam, Jevģēnijam Stepanovam, Aleksandram Fadejevam, Dmitrijam Gerasimovam. Mums bija brīnišķīga un atbildīga komanda, un rezultāts iedzīvotājiem bija redzams jau vecticībnieku Vasarassvētkos.

Projekta darba grupa