Pašvaldībā

Pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, vairāki iepriekšējo novadu noteikumi, kas izstrādāti līdz Administratīvi teritoriālajai reformai (ATR), 31.12.2022. zaudējuši spēku. Kā informēja Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Inta Klindžāne, līdz jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim šobrīd nav atbilstošu saistošo noteikumu, jo sakarā ar jauno Pašvaldību likumu, saistošo noteikumu pieņemšana aizkavējās (tie jāpārstrādā atbilstoši jaunajam likumam).

Pašvaldības vārdā atvainojamies iedzīvotājiem, ka novēlotas komunikācijas dēļ vietējā medija raksts izraisījis pārpratumus. Šis gadījums tiks izskatīts un ņemts vērā turpmākajā darbā.

Tāpat vēlamies piebilst, ka šobrīd izskatīšanā ir un sabiedrības viedokļa noskaidrošanai mājaslapā ievietots jauno saistošo noteikumu projekts “Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”. Noteikumi pēc Pašvaldības policijas ieteikuma tiks papildināti ar punktiem par transportlīdzekļu novietošanu zaļajā zonā:

  1. Aizliegts braukšanai nederīgu mehānisko transportlīdzekli novietot ilgstošai stāvēšanai (ilgāk par 30 diennaktīm nepārtraukti) pie daudzdzīvokļu mājām, koplietošanas pagalmos un citās koplietošanas teritorijās, ja tie traucē citiem iedzīvotājiem, operatīvo dienestu darbībai, zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai, u.c. teritorijas apsaimniekošanas darbību veikšanai.
  2. Aizliegts motorizēto transportlīdzekli novietot pie atkritumu konteineriem, kuri novietoti atkritumu konteineru laukumā, ja tas traucē brīvu piekļūšanu atkritumu konteineriem.
  3. Aizliegts mehānisko transportlīdzekli novietot zālienā (izņemot privātīpašumu), iebraukt ar mehānisko transportlīdzekli pašvaldības ierīkotās vai citās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm un aktīvās sporta atpūtas zonās, ja iebraukšana tur nav paredzēta.