Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kā daudzdzīvokļu māju pārvaldnieks ir sagatavojusi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes un uzturēšanas darbu plānus 2024. gadam. Informācija izvietota uzņēmuma pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās uz ziņojumu dēļiem. Dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar informāciju, apspriesties ar dzīvokļu īpašnieku kopību, un līdz šī gada 10. decembrim pieņemt lēmumus par nākamajā plānošanas periodā veicamajiem darbiem.

Apsaimniekošanas maksā ir ietvertas normatīvajos aktos noteiktās obligātās pārvaldīšanas darbības, kuras var ieplānot - sētnieka alga, zāles pļaušana, lapu savākšana, dzīvojamo māju un to piesaistīto teritoriju regulāra apsekošana, inženierkomunikāciju, konstruktīvo elementu tehniskā apkope, jumtu un noteku tīrīšana, diennakts Avārijas dienests, administratīvās izmaksas (t. sk. rēķinu sagatavošana, māju lietu vešana, parādu piedziņa) u. c.

Lielākajam māju vairākumam apsaimniekošanas maksa mainīsies, tas ir skaidrojams ar minimālās algas palielinājumu 2024. gadā, kas ietekmēs koplietošanas teritorijas un telpu uzturēšanas izmaksas.

Tāpat arī nākamajā gadā vairumam dzīvojamo māju pieaugs maksa par obligāti veicamajiem mājas remonta, atjaunošanas un pārbūves darbiem. 2023. gadā šī maksa lielākoties bija 0,07 EUR/m², taču 2024. gadā vairākās mājās tā pieaugs līdz vidēji 0,20 EUR/m².

Iepriekšējā gadā, pieņemot lēmumus par nepieciešamajiem darbiem, daļa daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku lēma palielināt mājas uzkrājuma ikmēneša maksas apmēru. Lielākas dzīvokļu iemaksas plānotajiem remontdarbiem ir nepieciešamas, lai spētu ātrāk sakrāt nepieciešamos līdzekļus obligāti veicamajiem remontdarbiem, kas prasa apjomīgākus finanšu ieguldījumus, piemēram, stāvvadu nomaiņai vai jumta seguma atjaunošanai.

Dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāpieņem kopsapulces lēmums (50 % dzīvokļu īpašnieku + 1 balss) par dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, un kopsapulces protokols kopā ar balsošanas veidlapu jāiesniedz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, Liepu ielā 2, Preiļos, ievietojot dokumentus pastkastē, vai iesniedzot personīgi.

Kopsapulces laikā dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par plānoto mājas uzturēšanas darbu izmaiņām, veicot korekcijas plānoto darbu sarakstā, atbilstoši iespējām sniegt finansiālo ieguldījumu mājas uzturēšanā un apsaimniekošanā, vai, piemēram, darbu veikšanai izvēlēties citu finansējuma avotu.

Ja kopsapulcē tiek pieņemts lēmums noraidīt sagatavoto dzīvojamās mājas uzturēšanas darba plānu, tas var veicināt dzīvojamās mājas nolietojuma paaugstināšanos, mājas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, kas, savukārt, var radīt dažādu avārijas situāciju risku ēkā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā dzīvokļu īpašnieki var griezties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” klātienē Liepu ielā 2, iepriekš zvanot uz tālruni +371 28080479, vai arī rakstot uz e-pastu: gunta.abolina@preili.lv.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa