Attīstībā Pagastos Iedzīvotājiem

Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2023. gada 28. septembra lēmumu, protokols Nr. 12. 36.2.§ “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” un Preiļu novada pašvaldības 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/21 “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā iedzīvotāji izteica vēlmi piedalīties projektā par dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, kurā Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 70 % no izmaksām.

Dzīvokļu īpašnieku kopība, Preiļu novada pašvaldība un Rožkalnu pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar SIA “Latgales ceļdaris” par  piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu – piebraucamā un iekšpagalmu ceļa seguma atjaunošanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76640030240 daļā 833 m2 platībā par 19 000,73 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro 73 euro centi). Mājas iekšpagalmā tika atjaunots asfalta segums piebraucamajam ceļam un stāvlaukumos ieklāts jauns asfalta segums, līdz ar to daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai arī ievērojami uzlabojusies infrastruktūra.

Dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu izmaksas sastādīja 19 000,73 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro 73 euro centi) no kuriem Preiļu novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums sastādīja 14 000,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro) un 5 000,73 EUR (pieci tūkstoši euro 73 euro centi) izmantoti no dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu uzkrājuma fonda

Informāciju sagatavoja

Inta Kivleniece

Vadītāja
inta.kivleniece [at] preili.lv