Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi - 2023”, "Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"" guva atbalstu projekta "Atliksim ikdienas steigu!" īstenošanai.

Projekta mērķis ir noorganizēt radošas un inovatīvas aktivitātes lietderīga brīvā laika pavadīšanai ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī novada iedzīvotājiem seno amatu un prasmju apgūšanai, popularizējot bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas, stiprinot paaudžu saikni un veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projekts tiks īstenots laika periodā no 01.05.2023. līdz 30.09.2023., projekta kopējais finansējums 760,33 EUR, no kura 240,00 EUR ir biedrības līdzfinansējums. Projekta īstenošanas rezultātā notiks četras radošas aktivitātes:

  1. Filcēšanas nodarbību cikls;
  2. Papīra izgatavošanas no papīru atlikumiem nodarbību cikls;
  3. "Fotogrāfija uz koka" nodarbības;
  4. Vaska drāniņu gatavošanas nodarbības no auduma atlikumiem.

Plānotās aktivitātes notiks četrās dažādās novada vietās: Preiļos, Stabulniekos, Galēnos un Sīļukalnā. Katrā no aktivitātēm plānots piesaistīt vismaz 80 cilvēkus, neatkarīgi no vecuma, dzimuma. Tiks saturīgi pavadīts brīvais laiks, iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, kā arī tiks veicināta vietējās kopienas iedzīvotāju iesaiste aktivitātēs.

Šobrīd jau ir notikušas filcēšanas nodarbības un vaska drāniņu gatavošanas nodarbības Stabulnieku pagastā un Preiļos vaska drāniņu gatavošanas nodarbības VSIA "RTRIT".

Projekta organizatoriem ir patiess prieks, ka iesaistās arī jaunieši un organizatori izsaka pateicību Preiļu novada pašvaldībai un Viduslatgales pārnovadu fondam par piešķirto finansējumu aktivitāšu īstenošanai.