Logo

Preiļu novada dome šā gada jūlijā ir uzsākusi realizēt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu ELRII – 349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „AQUA LIFE”.

Projektā piedalās 6 partneri no Latvijas (Riebiņu, Dagdas, Preiļu, Ilūkstes, Līvānu un Daugavpils novadu pašvaldības) un  4 partneri no Krievijas (Sebežas rajona administrācija, Pečoru pilsētas administrācija, Pitalovas rajona administrācija Pleskavas rajona administrācija). Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim.  

Šā gada 13. augustā Bebrenē, Ilūkstes novadā notika projekta Vadības Komiteja un proekta atklāšanas sanāksme, kurā no Preiļu novada domes piedalījās izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un projekta koordinatore Inese Matisāne. Projekta atklāšanās sanāksmē dalībnieki tika iepazīstināt ar projekta mērķi un galvenajām aktivitātēm.

Šā gada 31.augustā Preiļu novada svētku ietvaros apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta mobilo „Zaļo laboratoriju” – izglītojošo pasākumu (radošo darbnīcu). “Zaļajās laboratorijās” apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt strādāt kā biologam, apskatīt pētījuma iekārtu darbību, klausīties dabas pētnieku stāstus.

„Zaļās laboratorijas” nodarbības iekļāva sevī ar ūdeņu vides un ekosistēmu izpēti saistīto profesionālo pētniecisko iekārtu demonstrāciju lauka apstākļos (mobilā laboratorija, motorlaiva, hidrolabi, meteostacijas, globālās informācijas sistēmas, lamatas ūdens bezmugurkaulnieku un ūdens augu ievākšanai u.c.). Interesentiem tika nodrošināta iespēja pētnieku uzraudzībā darboties ar dažādām pētnieciskajām iekārtām un piedalīties pētnieciskā darba veikšanā.


05.10.2013 Preiļu pilsētas un novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Preiļu parka sakopšanas talkā. Talkas laikā tiek plānots sakopt parka dīķu un kanālu krastus, tos attīrīt no kritušajiem koku zariem, savākt izmestos atkritumus dīķu krastos. Plānotais talkas sākšanas laiks ir plkst. 10:00, pulcēšanās vieta: Preiļu estrāde.

Talcinieki tiks nodrošināti ar darba cimdiem, atkritumu maisiem un visu nepieciešamo inventāru.

Viena no galvenajām projekta aktivitātēm, ko plānots realizēt Preiļos ir Preiļu parka dīķu un kanālu precīzā uzmērīšana, tehniskā projekta izstrāde parka dīķu un kanālu tīrīšanai un rekonstrukcijai. 2014.gadā vasarā Preiļos tiks organizēta starptautiskā nometne “Dzīves eko-skola” bērniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem. 6 Preiļu novada bērniem būs dota iespēja piedalīties starptautiskajā nometnē Sebežā, Krievijā.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 38 687,92 Ls (55 047,95 EUR), no kuriem 90% t.i. 34 819,13 Ls (49 543,15 EUR) tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 868,79 Ls (5 504,80 EUR).

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu

Inese Matisāne,
projekta koordinatore