Ar šī gada 1. jūniju Preiļu novada dome uzsākusi īstenot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr.ENI-LLB-1-244 un 4. augustā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā notika projektam veltīts seminārs – “Atklāšanas sanāksme” (Kick-off meeting).

Šī bija pirmā projektā iesaistīto partneru un to oficiālo pārstāvju, tūrisma, muzeju un kultūras nozares speciālistu un interesentu tikšanās. Klātienē uzņēmām partnerus no Lietuvas, bet Baltkrievijas partneri un Apvienotā tehniskā sekretariāta Latvijas filiāles pārstāve, informācijas speciāliste L.Čepurnaja mums pievienojās tiešsaistē Zoom platformā.

Projekta partneri iepazīstināja klātesošos ar sevi un to pārstāvētās iestādes, muzeja galvenajiem darbības principiem un projekta laikā sasniedzamajiem mērķiem un gaidāmajiem rezultātiem. Kopīgi pārrunājām un plānojām būtiskākās projektā iekļautās aktivitātes un to norises laikus, vietu un to veiksmīgai organizēšanai nepieciešamās formalitātes.

Projekta galvenais mērķis ir ar pārrobežu sadarbības un inovāciju palīdzību uzlabot, modernizēt, popularizēt un vairot muzeju un to ekspozīciju pievilcību, izglītot muzeju darbiniekus un attīstīt to digitālās kompetences, tā rezultātā stiprinot muzeju lomu un piesaistot arvien lielāku tūristu un skolēnu interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā.

Galvenās projekta aktivitātes ir:

  • Moderno tehnoloģiju aprīkojuma iegāde;
  • E-rokasgrāmatas izveide “Muzejs 2025”;
  • Projekta reklāmas video un muzeja mobilās aplikācijas izveide, interaktīvās spēles izstrāde;
  • Jaunas muzeja izglītojošās programmas skolēniem izveide “Dzīvā vēstures klase” Preiļu 1.pamatskolā;
  • Semināru organizēšanas muzeju speciālistiem;
  • Starptautisku ielu muzeju festivālu organizēšana.

Projektu īsteno trīs partneri: Vadošais partneris – Preiļu novada dome (LV), Grodņas reliģijas vēstures muzejs (BY), Panevēžas novadpētniecības muzejs (LT).

Kopējās projekta izmaksas 367 864,64 eiro, no kuriem 90% jeb 331 078,17 eiro veido Eiropas Savienības (ES) finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums.

Preiļu novada domes plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 132 516,19 eiro, t.sk. 119 264,57 eiro veido ES finansējums un 13 251,62 eiro pašvaldības un Latvijas valsts finansējums.

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši.

Šī publikācija tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada dome un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Detalizētāka informācija par projektu atrodama : www.eni-cbc.eu/llb/en/projects vai www.preili.lv

Informāciju sagatavoja:

Arnita Znotiņa
projekta vadītāja
e-pasts: arnita.znotina@preili.lv