Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Piesaistot finansējumu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, Preiļu pašvaldībai ir iespēja labiekārtot Preiļu parka teritoriju. Preiļu novads projektā darbojas kā projekta partneris. Plānotās aktivitātes ir vairākos virzienos. Šobrīd tiek organizēti darbi parka labiekārtošanai – paredzēts atjaunot celiņa segumu starp četru rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A.Paulāna ielai, atjaunot 2 parka tiltiņus, uzstādīt papildus miskastes un soliņus, ierīkot Zaļās klases vietu. Tāpat arī ir paredzēts seminārs par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, mārketinga pasākumiem tūrisma veicināšanā, kā arī tiks organizēts mācību pieredzes apmaiņas brauciens uz Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem.

2020. gadā tika paredzēts organizēt Preiļu parkā festivālu, diemžēl saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, festivāls tika pārcelts uz nākamo gadu.

Projekta kopējais budžets: 700 000 EUR, projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības  programmas  2014.–2020.gadam – 630 000 EUR.Preiļu novada kā partnera finansējums projektā sastāda 68 000,00 EUR (Preiļu pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 6 800,00 EUR).

S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja